Publicerad 4 mars 2024

Samverkan med patienter och närstående

Ett av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten som en del av vardagen. Det gäller så väl i det enskilda mötet mellan invånare och hälso- och sjukvårdens medarbetare som att ha med patienters, brukare och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i utvecklingsarbeten.

Patient och vårdpersonal. Text i bilden: God vård med hjälp av bästa kunskap.

Behov av patientens kompetens och kunskap

Kompetenser och kunskaper som patientföreträdarna behöver ha i de olika arbetsgrupperna varierar beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Rekrytering av patienter eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och närståendeorganisationer som på andra sätt.

Uppdraget som patientföreträdare

Arbetsgruppen tar fram en uppdragsbeskrivning för patientföreträdare, samt hur de ska ersättas för sin medverkan. Arbetsgrupper ser även till att företrädaren får goda förutsättningar att delta i arbetet, till exempel genom en introduktion och inkluderande arbetsformer. Till sin hjälp har arbetsgruppen en introduktionsutbildning samt en rutin för patientmedverkan.

Introduktionsutbildning för patientföreträdare (PPTX) Powerpoint, 3 MB.

Rutin för patientmedverkan (PDF) Word, 424 kB.

Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare (Word) Word, 219 kB.

Bedömning och hantering av jäv

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.