Publicerad 9 juli 2024

Nyheter

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter genom att fylla i din e-postadress nedan. Du får då ett e-postmeddelande när det publiceras en nyhet.

Hantera prenumeration
 • Samordning avgörande i övergång till vuxensjukvård för unga med funktionsnedsättning

  Tidig planering, stöd med samordning och dokumenterade överenskommelser. De är tre viktiga framgångsfaktorer för en säker övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med funktionsnedsättning. Det beskrivs i en ny vägledning, framtagen av en nationell arbetsgrupp för området.
 • Psykosguiden – en patientutbildning i 1177 stöd och behandling

  Psykosguiden är en psykopedagogisk utbildning för patienter som kan arbeta med guiden i sin egen takt. Nationellt programområde psykisk hälsa är innehållsansvarigt för guiden.
 • Hur kan kunskapsstöden bidra till mindre lågvärdevård?

  Lågvärdevård och ”kloka kliniska val” är två begrepp som diskuteras flitigt i vården idag. I debattartiklar har det stötts och blötts huruvida vårdprogram, riktlinjer och andra kunskapsstöd bidrar till onödig vård eller inte. På vårens möte med ordförande och processledare i de nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna diskuterades frågan hur vård som inte skapar värde för patienterna kan minskas och hur kunskapsstyrningen kan bidra till det.
 • Rekommendationer för videomöten med unga

  En ny vägledning för videomöten med barn och ungdomar samlar rättsliga principer och rekommenderade minimikrav för tekniska plattformar. Ett nytt kliniskt kunskapsstöd för vårdmöten har också publicerats.
 • Två rapporter för att öka kvaliteten i kunskapsstöden

  Nationella primärvårdsrådets arbetsgrupp (NAG) över- och underdiagnostik och -behandling har tagit fram två rapporter. Syftet med dessa är att bidra till arbetet med att utveckla hur kunskapsstöd tas fram. Ena rapporten handlar om i vilken utsträckning personcentrerade och sammanhållna följer primärvårdsrådets checklista för att minska risken för ”icke önskvärda konsekvenser”. Den andra rapporten tar upp hur begreppet mångsjuklighet ska hanteras i kunskapsstöd.
 • 10 juni startar 1177 för vårdpersonal

  Det blir en mjukstart för den nya tjänsten 1177 för vårdpersonal. Med innehåll som idag finns på webbplatsen nationellt kliniskt kunskapsstöd sker inga stora förändringar. Men fördelarna med att samla tjänster och kunskapsstöd för både invånare och vårdpersonal under varumärket 1177 är många.
 • Vårdförlopp för stroke infört i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för tidiga insatser vid stroke och TIA har införts i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Framgångsfaktorer har varit goda samarbeten med verksamheterna och ett tydligt fokus på patienten i vårdförloppets insatser.
 • Kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom

  Nu finns ett nytt kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom. Kunskapsstödet ska stödja vården för alla de patienter där sjukdomen är orsakad av åderförkalkning.
 • Fokus på nya arbetssätt och uppföljning efter införande av vårdförlopp enligt rapport

  I den årliga rapport som redovisar arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen framgår att arbetet löper på i regionerna. Både förändringsarbete kopplat till införande samt arbete med uppföljning av vårdförlopp pågår. Utmaningarna och processerna varierar dock. Men gemensamt i många regioner är att vårdförloppsarbetet lett till nya arbetssätt och strukturer. Även patientorganisationer ställer sig positiva till vårdförloppen och tror att de kommer leda till bättre vård.
 • Patientens kunskapsstöd fortsätter att utvecklas

  Fler e-tjänster och anpassad information på 1177 stödjer personer med reumatism och sparar tid för sjuksköterskorna på reumatologmottagningen i Region Jönköpings län. Pilotprojektet med patientens kunskapsstöd innehåller flera delar.
 • Uppmaning till registrering i uppföljningsrapport för rörelseorganens sjukdomar

  Ny rapport på Vården i siffror från Nationellt programområde (NPO) rörelseorganens sjukdomar uppmanar till ökad registrering för att få bättre täckning av data regionalt och nationellt. Detta för att kunna göra mer rättvisande uppföljningar av vården av rörelseorganens sjukdomar. Rapporten har valt ut närmare 20 indikatorer som regionerna rekommenderas att använda vid registrering för kunskapsstöden höft- och knäledartros, handledsfraktur och tumbasartros.
 • Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Se vilka nationella kunskapsstöd som är ute på öppen remiss mellan 15 april och 15 juni.
 • Vägledning för enhetlig dokumentation av levnadsvanor

  Vägledningen innehåller frågor som rekommenderas att ställas till patienter för att indikera ohälsosam levnadsvana. Den innehåller också ett kompletterande dokument som beskriver hur svaren på frågorna kan överföras mellan olika system, till exempel journalsystem och kvalitetsregister.
 • Avsiktsförklaring slår fast och tydliggör det samarbete som pågår inom kunskapsstyrning

  Nyligen presenterades en gemensam inriktning mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Systemet för kunskapsstyrning har kommit långt – regionernas samverkan fortsätter enligt utvecklingsplan och befintliga beslut.– Våra ledningar har nu talat om för oss att arbetet är viktigt och att uppföljning är centralt, säger Mats Bojestig, ordförande styrelsen för kunskapsstyrning (SKS).
 • Snabbspår ska ge hjärtsviktspatienter i Skåne bättre vård

  Region Skåne har kommit långt när det gäller införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt. Utgångsläget i Skåne var utmanande. Stora patientgrupper behövde riktas om från primvården till specialistvården. Men redan på ett tidigt stadium hade man en ganska god bild av läget och vad som behövde göras för att få patienter med misstänkt hjärtsvikt till rätt vård och undersökningar. Bland annat genom att inrätta ett snabbspår.
 • Datadriven kunskapsstyrning på Vitalis

  Vitalis, som är Nordens största e-hälsokonferens, äger rum den 13–16 maj. Under eftermiddagen den 14 maj arrangeras ett seminariepass om regionernas satsningar inom datadriven kunskapsstyrning. Här kan du ta del av utvecklingsarbete för enhetlig vårddokumentation och automatiserad överföring av information till kvalitetsregister.
 • Kunskapsstöd för sepsis och schizofreni ger resultat i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  Sepsislarm har, som del av vårdförlopp sepsis, införts vid sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands alla akutsjukhus. Det innebär att patienter kan upptäckas och få optimal behandling på tidigt stadium. I Region Gotland har vårdförlopp för schizofreni införts och medfört flera nya arbetssätt. Patienter som insjuknar får nu tidigare och mer samordnad vård.
 • I juni byter nationellt kliniskt kunskapsstöd namn till 1177 för vårdpersonal

  Enligt beslut förra året hos styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och Ineras styrelse, är det snart dags för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd att byta namn. I juni blir den en del av varumärket 1177 och en ny tjänst: 1177 för vårdpersonal.
 • Nytt bibliotek med skattningsskalor i 1177 formulärhantering

  Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, sina symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Från slutet av mars finns ett nytt bibliotek med formulär tillgängliga i Ineras tjänst 1177 formulärhantering.
 • Samverkan och samskapande för hälso- och sjukvård i hemmet och kunskapsstöd för levnadsvanor

  Patientperspektiv på framtagande och uppföljning av kunskapsstöd är en självklar del i systemet för kunskapsstyrning. Under arbetet med ”Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet” satte seniorrepresentanter fokus på innehållet. För levnadsvanor är samskapande del av utvecklingen.
 • Första vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdom lanseras

  Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) lanserar ett efterfrågat vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Vårdprogrammet ska ge vårdpersonal tydliga, evidensbaserade rekommendationer för hur tidiga och sena komplikationer av cancer och cancerbehandling för barn och ungdomar kan förebyggas, utredas och behandlas.
 • Gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit en avsiktsförklaring om att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
 • Pressträff om gemensam avsiktsförklaring för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

  Sjukvårdsministern bjuder in till pressträff om kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Där kommer en gemensam avsiktsförklaring mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att presenteras. Mer information publiceras efter det.
 • Kunskapsstöd för systematiskt patientsäkerhetsarbete

  "Introduktion till arbete med patientsäkerhet" är ett kunskapsstöd som guidar vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Stödet är också planerat för att användas i arbetet med att ta fram nationella kunskapsstöd i systemet för kunskapsstyrning.
 • Patientmedverkan måste gå från ”fint att ha” till ”nödvändigt att ha”

  Hur fungerar egentligen patientmedverkan i hälso- och sjukvårdens ledning och styrning? Hur fungerar patientmedverkan i en arbetsgrupp när det gäller att ta fram kunskapsstöd? Är patientmedverkan mest för syns skull eller skapar det mervärde? Det är några av de frågor som Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys belyser i en promemoria grundad på en enkät till 450 personer i patient- och brukarrörelsen och företrädare i regioner och verksamheter.
 • Viktiga gemensamma begrepp inom läkemedelsområdet i rapport

  Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik har definierat ett antal viktiga begrepp inom läkemedelsområdet i en rapport. Syftet är att skapa en gemensam bas för definitioner så att risken för misstag kan minskas.
 • Olika erfarenheter vid införande av vårdförlopp långvarig smärta

  Nu kan du se det inspelade seminariet om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna. Det är fyra regioner som delar med sig av sina erfarenheter av införandet.
 • Kunskapsstöd för patienter med svårläkta sår

  Tjänsten 1177 Stöd och behandling innehåller kunskapsstöd för patienter. Nu finns ett nationellt behandlingsprogram om svårläkta sår, som har tagits fram av Nationellt programområde hud- och könssjukdomar.
 • Process för regiongemensamt arbete med strukturerad vårdinformation

  Den information som hanteras i vårdens processer ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Nationella samverkansgruppen (NSG) strukturerad vårdinformation har tagit fram en process för att stödja regionerna i att utveckla enhetliga begrepp och termer, kodverk och informationsstrukturer.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.