Publicerad 15 december 2023

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här finns mallar du kan använda för att skriva en sådan.

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som nåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte skickas in men ska finnas tillgänglig hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas av medarbetare, medborgare, journalister med flera.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse

Det finns en mall som stöd för att skriva patientsäkerhetsberättelsen. Den har tagits fram för att patientsäkerhetsberättelsen ska stämma överens med den nationella handlingsplanen. Mallen är ett stöd i arbetet med patientsäkerhet och kan även användas av alla vårdgivare oavsett storlek.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse (Word) Word, 444 kB.

Korsreferenslista för lagkrav kopplat till mallen för patientsäkerhetsberättelse (PDF) Pdf, 337 kB.

Patientsäkerhetsberättelsens innehåll

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla:

  • Hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.
  • Beskrivning av hur vårdpersonalen har bidragit till patientsäkerheten.
  • Hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.
  • Redogörelse för resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren infört tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.