Publicerad 18 juni 2024

Diabetes, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för diabetes med hög risk för fotsår.

Vårdförlopp för diabetes hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Diabetesrelaterade fotsår är i västvärlden den vanligaste orsaken till sjukhusrelaterade amputationer i fot och ben. Tillståndet är allvarligt och medför ofta försämrad livskvalitet. Det finns stora variationer i omhändertagande för patienter med diabetesrelaterade fotkomplikationer. Antalet enheter inom specialiserad vård är idag färre än vid sekelskiftet och det finns betydande skillnader i omhändertagande.

Trots en medianålder kring 65 år är femårsdödligheten hög hos personer med diabetesrelaterade fotsår. När fotsår inte läker inom tio dagar är tiden till behandling i specialiserad vård en avgörande faktor för snabb läkning och för att undvika amputation. Omhändertagande och behandling i specialiserad vård ska göras i samverkan med primärvård.

Vårdförloppet inleds när en patient har diabetes och tecken på fotsår, eller tidigare har haft fotsår. Vårdförloppet har som övergripande mål att förbättra hälsorelaterad livskvalitet och öka delaktigheten hos patienterna genom en ökad medvetenhet. Vårdförloppet syftar också till att minimera onödiga väntetider och optimera tillgängliga resurser för att lindra smärta, minska risk för sår, bevara förmågan att gå samt minska risken för amputation och förtida död.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår (PDF) Pdf, 245 kB.

Stödmaterial

Presentation

Presentation vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår (PPT) Powerpoint, 1017 kB.

Gapanalys och samlat införande av vårdförlopp för sår

Material är framtaget i form av stöd för gapanalyser och samlat införande av fyra vårdförlopp som berör patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår.

Stöd för samlat införande av vårdförlopp för sår

Seminarium

Ett digitalt seminarium om vårdförloppet hölls den 30 november 2022. Du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Magnus Löndahl, ordförande i NAG diabetes med hög risk för fotsår

Leif Sundberg, patientföreträdare i NAG diabetes med hög risk för fotsår

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.