Publicerad 4 december 2023

Ta fram kunskapsstöd

Kunskapsstöden som tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård utarbetas utifrån en övergripande gemensam arbetsprocess. Ett eller flera nationella programområden (NPO) och samverkansgrupper (NSG) leder och stödjer arbetet som i praktiken ofta utförs av en särskilt tillsatt nationell arbetsgrupp (NAG).

Process

Den övergripande arbetsprocessen kallas "Huvudprocess för utarbetande av kunskapsstöd" och består av olika faser. Den börjar med en behovsanalys och sträcker sig hela vägen fram till att kunskapsstödet ska implementeras och därefter förvaltas. Syftet med processen är att ge förutsättningar för att de kunskapsstöd som produceras ska vara kvalitetssäkrade, baserade på bästa tillgängliga kunskap och anpassade för den målgrupp som ska läsa dem. Den ger även de arbetande grupperingarna en tydlighet och ett stöd i själva framtagandet.

Faser

Varje fas inleds med en beskrivning av målet med fasen. Sedan följer information om vilken gruppering som har huvudansvar för genomförandet och vad som ska var genomfört innan arbetet i nästa fas kan påbörjas.

Moment och beslutspunkter

Varje fas innehåller en rad moment. Till momenten finns rutiner, mallar och andra dokument som stöd i arbetet. Det finns även flera beslutspunkter, där beslut behöver fattas för att arbetet ska kunna fortsätta.

Olika typer av kunskapsstöd

Huvudprocessen är i dagsläget utformad för att beskriva processen för framtagandet av kliniska kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Men även nationella vårdprogram och den tidigare produkten vårdriktlinjer följer huvudprocessen. Rapporter framtagna inom nationellt system för kunskapsstyrning följer processen i så stor utsträckning som det är tillämpbart. Processen förvaltas löpande och förbättras utifrån de behov som identifieras av användarna.

Huvudprocess för att ta fram kunskapsstöd

Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.