Publicerad 22 februari 2024

Kodverk för boendeformer

Sveriges regioner har enats om gemensamma termer och koder för boendeformer för en mer enhetlig informationshantering i vårdens system.

Boendeformer är exempel på ”basdata” där det finns behov av en enhetlig terminologi. Idag används olika listor med termer i olika vårdinformationssystem och en ensning behövs för att underlätta informationsutbyte.

Resultatet består av listor med termer och beskrivningar av boendeformer (till exempel bostad med särskild service och särskilt boende för äldre) och mer tillfälliga vistelseplatser (till exempel korttidsplats och jourhem). I valet av termer och beskrivningar har Socialstyrelsens termbank använts som källa. Termerna kommer att kompletteras med koder från den svenska versionen av Snomed CT i maj 2024.

Termlistorna distribueras i nuläget i excelformat. Mer information om hur resultatet har tagits fram och hur det är tänkt att användas finns i tillhörande rapport.

Kodverk för boendeformer (XLSX) Excel, 23 kB.

Kodverk för boendeformer, rapport (PDF) Pdf, 220 kB.

Kodverk

Ett kodverk är en fördefinierad uppsättning värden som du får välja bland när du registrerar information i ett vårdinformationssystem. Ofta presenteras kodverken som rullistor med fasta värden. Målet är att utvecklingen av kodverk ska resultera i användbara och brett accepterade kodverk som minskar risken för fel vid dokumentation samt informationsförluster och fel vid överföring av information.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.