Publicerad 15 april 2024

Resultat av arbete med strukturerad vårdinformation

Enhetlig hantering av information och tillämpning av standarder i regionernas vårdinformationssystem är en förutsättning för en effektiv informationsförsörjning inom och mellan vårdgivare och regioner. Resultatet av regionernas gemensamma arbete med att strukturera och standardisera information på ett enhetligt sätt publiceras här så att det är åtkomligt för den som har behov av det.

Många regioner står inför införande av nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem som anpassas och fylls med innehåll. Innehållet behöver tas fram utifrån vårdprofessionernas behov och kunskap om vad som är relevant information för ett visst område samt struktureras på ett sätt som gör att det kan integreras i vårdens system. Informationen behöver så långt det är möjligt vara strukturerad på ett gemensamt sätt oberoende av system för att den ska kunna stödja en god, säker och jämlik vård samt följa patientens vårdprocess. Vidare behöver val och tillämpning av standarder för informationsutbyte vara enhetliga och nationellt gemensamma. Det arbete som regionerna genomför gemensamt utgår från dessa grundläggande principer och följer regionernas gemensamma metoder och processer för arbete med strukturerad vårdinformation.

Metoder och principer för strukturerad vårdinformation

På sidorna nedan publiceras färdiga resultat av regionernas gemensamma arbete med strukturerad vårdinformation. Eftersom arbetet pågår löpande kommer listan nedan att utökas allt eftersom resultat färdigställs.

Enhetlig terminologi för kunskapsstöd

Kodverk för boendeformer

Kodverk för yrken i hälso- och sjukvården

Strukturerad dokumentation av suicidriskbedömning

Strukturerad information levnadsvanor

Inom nationellt system för kunskapsstyrning pågår flera insatser kring strukturerad vårdinformation. Mer information om dem finns här:

Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.