Publicerad 24 april 2024

Projektet Tidiga insikter för tidiga insatser

Hur kan tidiga insatser se ut och vad krävs för att komma dit? Projektet Tidiga insikter för tidiga insatser stödjer kommuner att ställa om till en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst – och utforskar hur andra aktörer kan underlätta.

Tidiga insikter för tidiga insatser är ett utvecklingsprojekt där 13 pilotkommuner utformar en första linje som ger träffsäkra och kunskapsbaserade insatser utan bistånd. Projektet drivs av SKR tillsammans med Samhällsnytta AB vid Karlstad universitet.

I filmen berättar projektledningen om projektet, och fyra pilotkommuner delar med sig av sina visioner. Längd: drygt 4 minuter.

 

Så jobbar projektet: Hela systemet ska hänga med

Projektet jobbar utifrån en modell för systemdesign och öppen policy, där olika perspektiv tas tillvara. När pilotkommunerna utvecklar insatser och organisation tar de in medarbetarnas kunskap och invånarnas erfarenheter och behov. Kommunernas utmaningar lyfts sedan till ett forum med myndigheter, fack, högskolor/universitet och civilsamhälle, för diskussion hur de kan stötta omställningen till nya arbetssätt.

Kunskap till nytta för framtiden

Insikter, lärdomar och stöd som tas fram i projektet ska kunna användas av fler kommuner. Vid fem tillfällen tar projektet fram idéskrifter som kan användas som diskussionsunderlag om vilka förändringar som kommuner och nationella aktörer behöver göra. Syftet är att underlätta för socialtjänsten att utveckla tidiga insatser framöver – både insatser som finns idag och nya insatser.

Frågor och svar om projektet

 • Hur länge pågår projektet?

  Projektet startade november 2023 och pågår till mars 2026.

 • Vilka är Samhällsnytta AB?

  Samhällsnytta är ett dotterbolag till Karlstads universitet Holding AB, ett bolag som helt ägs av Karlstads universitet, och utgör en del i universitets arbete att göra forskningsresultat tillgängliga och användbara i samhället.
  Samhällsnytta, Karlstad universitet

 • Vilka pilotkommuner deltar?

  I projektet deltar:

  • Grums
  • Haninge
  • Helsingborg
  • Järva stadsdel, Stockholm stad
  • Karlskrona
  • Karlstad
  • Lund
  • Malmö
  • Mölndal
  • Nora
  • Norrköping
  • Sundsvall
  • Umeå
 • Vad gör pilotkommunerna?

  Pilotkommunerna tar fram, testar och implementerar nya förebyggande arbetssätt i socialtjänsten. Det kan handla om att skruva på insatser som redan finns, eller att utveckla nya insatser. Insatserna ska vara kunskapsbaserade, lätt tillgängliga och ges utan behovsprövning.

  Genom projektet får kommunerna stöd att

  • generera idéer och konkretisera och paketera processer och nya arbetssätt
  • kartlägga behov, ta fram förslag till utveckling, och anpassa organisation
  • identifiera behov av nya anpassade samarbetsformer med angränsande aktörer
  • jobba med användardriven utveckling utifrån invånarnas och medarbetarnas kunskap och erfarenhet
  • föra dialog och göra analyser, på lokal, regional och nationell nivå.
 • Kan fler kommuner delta?

  Lite senare under 2024 öppnar SKR upp för fler kommuner att få stöd av projektet. Du kan mejla intresse till Maja Hagström, projektledare på SKR. Använd kontaktformuläret längst ner på sidan. Ange att du är intresserad att delta i projektet Tidiga insikter för tidiga insatser.

 • Vad betyder systemdesign och öppen policy?

  Systemdesign (kan också benämnas tjänstedesign) handlar om att utveckla tjänster eller arbetssätt i ett system med flera aktörer. Det kan vara svårt för en enskild socialtjänst eller kommun att ensam utveckla nya arbetssätt och processer. Socialtjänsten är ingen isolerad ö, utan är beroende av hur det fungerar hos andra aktörer, både inom kommunen och utanför. Med systemdesign samlas flera aktörer runt en gemensam utmaning och löser den tillsammans.

  Med policy menas det som styr eller påverkar ovanifrån, som till exempel lagstiftning, föreskrifter, nationella metoder/kunskapsstöd, organisatoriska gränser, finansiering eller vilka mål kommunen styr med. All sådan policy påverkar socialtjänstens möjligheter att ställa om till nya arbetssätt.

  Att förändra policy på lokal nivå kan handla om att kommunen sätter mål som gäller för flera förvaltningar, ändrar organisation eller prioriterar om resurser. Att förändra policy på nationell nivå kan handla om myndigheter anpassar riktlinjer och föreskrifter, uppdaterar kunskapsunderlag eller ser till olika rekommendationer inte krockar med varandra.

  Med öppen policy menas att arbetet med att förändra policy flyttas närmare invånarna och de medarbetare som gör jobbet. I det här projektet fångar pilotkommunerna upp invånarnas och medarbetarnas kunskap, erfarenheter, behov och perspektiv på hur socialtjänsten kan bli mer förebyggande och tillgänglig. De perspektiven tas tillvara för att ta fram förslag till ny policy på lokal och nationell nivå.

 • Vilka nationella aktörer involveras och hur?

  Projektet har ett analysforum och en högnivågrupp. Med dem diskuterar projektet de utmaningar och behov som pilotkommunerna har identifierat.

  Analysforum

  Analysforumet ska ta fram förslag vad lokala och nationella aktörer kan göra för att underlätta omställningen till en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst.

  I analysforumet ingår representanter från:

  • Akademi: Karlstads universitet, Linköpings universitet
  • Civilsamhälle: Barnrättsbyån, Funktionsrätt Sverige, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
  • Fack- och professionsföreningar: Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialchefer (FSS), Vision
  • Kommun (politiker eller förvaltningschef): Karlskrona, Linköping, Östersund
  • Myndigheter: Brottsförebyggande rådet (Brå), Skolverket, Socialstyrelsen
  • Näringsliv: Vårdföretagarna
  • Övriga organisationer: SKR, Inera, Nasjonalt utviklingssenter för barn og unge (NUBU), Norge

  Högnivågrupp

  Högnivågruppen följer nationella projekt/utvecklingsarbeten för att identifiera hur de kan underlätta för kommuner att ställa om till nya socialtjänstlagen. Det kan till exempel handla om att fatta beslut om att förändra eller förtydliga föreskrifter, rekommendationer och kunskapsunderlag, underlätta samordning med andra nationella initiativ (till exempel nära vård, pågående utredningar), eller att lyfta behov till regeringen.

  I högnivågruppen ingår VD eller generaldirektörer från

  • SKR
  • Socialstyrelsen
  • Skolverket
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Myndigheten för delaktighet
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • När och hur kan jag ta del av kunskap från projektet?

  Under projektets gång tar Samhällsnytta fram fem idéskrifter. Den första idéskriften publiceras i april 2024, den andra publiceras hösten 2024. Skrifterna ska

  • beskriva identifierade hinder och möjligheter för omställningen till en förebyggande och tillgänglig socialtjänst
  • ge förslag på förändrad policy på lokal och nationell nivå som underlättar omställningen.

  Seminarium 23 oktober

  Den 23 oktober bjuder projektet in till ett öppet seminarium där pilotkommuner och projektledning berättar om det fortsätta arbetet och idéskrift nummer 2.

Informationsansvarig

 • Maja Hagström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.