Publicerad 28 mars 2024

Stöd för en jämställd socialtjänst

Ojämställdhet i samhället återspeglas i socialtjänsten. För att människors kön inte ska påverka bemötande, bedömningar och insatser på ett osakligt sätt, behöver socialtjänsten bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.

SKR har tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) i Västerbotten (FoU Socialtjänst) och i Värmland (FoU Välfärd) tagit fram kunskap och utvecklat metodstöd för en mer jämställd socialtjänst. Satsningen har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd från regeringen. Här hittar du de material som tagits fram i serien Med öppna ögon för en jämställd socialtjänst.

Filmen Därför jämställdhet – inget vi kan ta för givet

Målgrupperna för filmen är politiker, chefer och andra nyckelpersoner på lokal och regional nivå.

När Sverige tog täten som en av världens mest jämställda länder så hände det inte av en slump. Det var ett resultat av en långvarig kamp för lika rättigheter. Jämställdhet är något som vi måste erövra varje dag, och det är vi som tar beslut i landets kommuner och regioner som kan skapa förutsättningarna för det.

Filmen är 4 minuter och 30 sekunder.


Om materialet

De olika stöden har olika målgrupper och riktar sig till dig som förtroendevald, chef, ledare/verksamhetsutvecklare, medarbetare inom socialtjänsten samt till chef eller utvecklingsledare inom de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS.

Ojämställdhet i socialtjänsten–En kunskapsöversikt

SKR har sammanställt forskning och befintlig kunskap om ojämställdhet i socialtjänsten.

Ojämställdhet i socialtjänsten - En kunskapsöversikt (PDF)

Kunskapsöversikten sammanställer vad vi vet och inte vet i nuläget. Slutsatsen är att kön spelar roll i socialtjänstens handläggning och myndighetsutövning. Könsnormer som finns i samhället återspeglas också i socialtjänsten. Föreställningar om hur flickor, pojkar, kvinnor och män “är” och “gör” får tydliga konsekvenser för individer som söker och får stöd från socialtjänsten. En annan slutsats är att mer forskning behövs.

Guide till jämställd socialtjänst

SKR har tagit fram en praktisk guide för jämställdhetsintegrering i socialtjänsten. Den bidrar med kunskap, stöd och konkreta verktyg i förbättringsarbete för en mer jämställd socialtjänst.

Med öppna ögon - Guide till jämställd socialtjänst (PDF)

Guiden beskriver behov, nuläge och varför jämställdhet behöver stärkas i socialtjänstens olika delar. Men framförallt hur ett framgångsrikt arbete går till i praktiken inom styrning och ledning, i verksamheten och i arbetet med uppföljning och analys.

Guiden avslutas med ett kapitel om hur jämställdhet även kan bidra till att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Övningar, lärande exempel, arbetsfrågor och fiktiva exempel varvas med beskrivande texter för att bidra till reflektion och lärande. Ett stöd för att kunna gå från ord till handling.

Målgrupp: Guiden riktar sig till dig som arbetar som chef, ledare/verksamhetsutvecklare eller är förtroendevald inom socialtjänsten, samt till dig som arbetar som chef eller utvecklingsledare inom RSS.

Metodstöd och utbildningar

Till serien Med öppna ögon för en jämställd socialtjänst finns flera olika metodstöd. Dessa riktar sig till medarbetare i socialtjänstens olika verksamhetsområden och i RSS.

Metodstöd främja jämställdhet för att förebygga våld tas inte fram i nuläget.

Metodstöd – Likvärdigt bemötande och delaktighet

Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten (PDF)

I den här skriften får du tips om hur du kan utveckla ert arbete med likvärdigt bemötande och delaktighet på likvärdiga villkor. Det är en fråga om att främja jämställdhet och jämlikhet samt säkra att diskrimineringslagen följs.

Men vad innebär det egentligen? Varför är det viktigt? Och hur går det till i praktiken? Detta är frågor som kommer att undersökas och besvaras i metodstödet.

Skriften innehåller även ett konkret verktyg Genuslinsen – Med öppna ögon på mitt bemötande.

Målgrupp: Medarbetare inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Analysstöd - inkludera jämställdhet och jämlikhet i analysen av resultat från ISU

Analysstöd - inkludera jämställdhet och jämlikhet i analysen av resultat från ISU (PDF)

Arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en avgörande pusselbit i ett systematiskt kvalitetsarbete för en hållbar socialtjänst som främjar jämlika och jämställda levnadsvillkor, utgår från ett förebyggande perspektiv, är lätt tillgänglig och kunskapsbaserad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Syftet med analysstödet är att stötta arbetet med att jämställdhetsintegrera analysen av resultatet från ISU.

Skriften beskriver hur ISU och jämställdhet hänger ihop och hur det går till i praktiken att göra en analys av resultaten från ISU.

Analysstödet innehåller fyra olika steg:
Steg 1. Vad ser vi?
Steg 2. Vi reflekterar
Steg 3. Kan vi dra slutsatser?
Steg 4. Hur kan vi göra annorlunda?

Jämställdhetsintegrerad analys används för att synliggöra och försöka förstå skillnader mellan olika grupper av människor som kan bidra till att upprätthålla ojämställdhet och ojämlikhet. Är skillnaderna omotiverade eller motiverade?

Målgrupp: Personer som arbetar med ISU i socialtjänstens olika verksamhetsområden eller i en regional samverkans- och stödstruktur (RSS).

Film Jämställdhetsanalys

Hur kan kommuner göra jämställdhetsanalyser av socialtjänstens insatser? Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, berättar om hur kommunerna kan arbeta med frågan.

Filmen är 12 minuter.

Utbildning i jämställdhetsintegrerad ISU – stöd till dig som utbildar

Utbildning i jämställdhetsintegrerad ISU – stöd till dig som utbildar

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en metodik som stöttar verksamhetsutveckling. Genom att integrera jämställdhet och jämlikhet i ISU-arbetet kan det bidra till en jämställd och jämlik socialtjänst.

Metodstödet är en utvecklad och jämställdhetsintegrerad variant av Socialstyrelsens och SKR:s workshopbaserad utbildning för att stödja verksamheter i deras arbete med ISU.

Materialet består av en studiehandledning samt olika typer av mallar med färdigt innehåll som kan anpassas efter lokala behov. Det är möjligt att använda hela eller delar av materialet och upplägget.

Målgrupp: Utbildare på lokal, regional och nationell nivå som som riktar sig till medarbetare och chefer i socialtjänstens verksamheter.

Vid analys av resultatet av ISU kan analysstödet användas.

Metodstöd för jämställd och jämlik handläggning inom barn– och ungaområdet

Metodstöd för jämställd och jämlik handläggning inom barn– och ungaområdet

Syftet med metodstödet är att ge kunskap samt öka medvetenheten om genusbias och omotiverade skillnader i handläggningsprocessen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är också att ge konkret stöd i hur handläggningen kan förbättras för att främja jämställdhet och jämlikhet i bemötande, bedömningar och insatser.

Till metodstödet finns en studiehandledning framtagen som stöd för dig som ska utbilda i metodstödet. Metodstödet består av tre delar och ger även ett konkret stöd i form av frågor att ställa till sitt ärende, det som kallas för Med öppna ögon på mitt ärende.

Målgrupp: Handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Blicka inåt - Ett stöd till dig som ska ge stöd

Blicka inåt - För ett jämställdhetsintegrerat stöd (PDF)

Genom att stödverksamheter integrerar jämställdhet i stödet till kommuner och regioner skapas bättre förutsättningar för en jämställd välfärd.

Om du integrera jämställdhet i ditt vardagliga arbete kan du erbjuda ett ännu bättre stöd för kommuner och regioner. Ta del av materialet för att se hur du kan arbeta.

Blicka inåt innehåller Tre steg för jämställdhet:

  1. Inhämta kunskap och reflektera – Spelar kön roll?
  2. Synliggör och planera – Visa hur kön spelar roll
  3. Fortsätt gör – Gör det du gör jämställt

Vad mer än kön spelar roll?

Skiften innehåller även övningar, fiktiva exempel på hur det kan gå till i praktiken, vanliga fallgropar för arbetet och konkreta verktyg.

Målgrupp: Chefer eller medarbetare på nationell, regional eller lokal nivå som ger stöd, service och rådgivning till kommuner och regioner. Du kan exempelvis arbeta som handläggare, projektledare, strateg, utredare, ledare eller chef.

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Jämställd biståndsbedömning i Umeå

En enkätundersökning bland anhörigvårdare visade på skillnader i omfattningen av stödet till kvinnor och män. Utbildning i jämställdhet och genus och nya arbetssätt har lett till att könsskillnaderna har minskat.
Jämställd biståndsbedömning i Umeå

Jämställd socialtjänst med modell för hållbara förbättringar

Hur ser man till att jämställdhet blir en integrerad del av socialtjänstens arbete? Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå tog hjälp av en forskningsbaserad modell för hållbara förbättringar som FoU Socialtjänst i Västerbotten utvecklat.Jämställd socialtjänst med modell för hållbara förbättringar

Jämställdhet i nytt styr- och ledningssystem i Nordmaling

Exemplet visar hur jämställdhet kan användas som mål och medel för att arbeta med utmaningar i en rörig kontext. Lösningen på många av de utmaningar som fanns inom IFO Nordmaling blev ett nytt jämställdhetsintegrerat styr-och ledningssystem.
Jämställdhet i nytt styr- och ledningssystem

Jämställdhetsintegrerad RSS för jämställd socialtjänst – RSS Dalarna

För att kunna stötta kommunerna i omställningen mot en jämställd socialtjänst behöver landets regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) stärka jämställdhetsperspektivet i sina egna verksamheter. Så här gick det till när RSS Dalarna jämställdhetsintegrerade sina uppdrag.

Jämställdhetsintegrerad RSS för jämställd socialtjänst

Kompetensinventering gav bra start på RSS Västerbottens jämställdhetsarbete

En jämställd socialtjänst behöver stöd från de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). En detaljerad kompetensinventering med individuella intervjuer gav RSS Västerbotten en bra start på sitt jämställdhetsarbete.

Kompetensinventering gav bra start på RSS Västerbottens jämställdhetsarbete

En jämställd socialtjänst = träffsäker socialtjänst

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och FN valt för att uppnå ett jämställt samhälle. SKR menar att jämställdhetsintegrering, tillsammans med riktade åtgärder utifrån delmålen, är en effektiv strategi för att uppnå en jämställd och jämlik socialtjänst.

Att jämställdhetsintegrera socialtjänsten innebär att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten – från planering och beslutsfattande, till genomförande och uppföljning. Med ett medvetet jämställdhetsperspektiv kan socialtjänsten:

  • främja jämställda och jämlika levnadsvillkor för olika grupper av flickor, kvinnor, pojkar och män
  • minska omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser
  • öka kvaliteten, ge ett mer rättssäkert och träffsäkert stöd

I förlängningen kan detta även bidra till kostnadseffektivitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.