Publicerad 28 mars 2024

Ojämställdhet i socialtjänsten –kunskapsöversikt

SKR har sammanställt forskning och befintlig kunskap om ojämställdhet inom socialtjänsten.

Kunskapsöversikten visar hur viktigt det är att öka kunskap, medvetenhet och skaffa sig verktyg för att erbjuda en jämställd och jämlik socialtjänst för alla. Det är en förutsättning för att leva upp till socialtjänstens mål att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Ojämställdhet i socialtjänsten, en kunskapsöversikt

Varför har SKR tagit fram kunskapsöversikten?

I förslag till ny socialtjänstlag föreslås ett tillägg om jämställdhet som mål i portalparagrafen.

Socialtjänst och socialnämnd ska enligt förslag:

 • Synliggöra skillnader mellan flickor, pojkar, kvinnor och män som är av betydelse för verksamhet på samhälls-, grupp- och individnivå.
 • Genomföra verksamheten så att omotiverade skillnader inte bevaras eller förstärks.
 • Vara medveten om risker för genusbias och att hantera dessa risker så att jämställdheten främjas.

Vad behöver socialtjänsten för att bli jämställd?

SKR ställde frågan till 700 personer verksamma i socialtjänst runt om i landet:

 • Vill men saknar kunskap och vana att arbeta med jämställdhet praktiskt i verksamhet.
 • Saknar ofta statistik och analyser som tydliggör behov och nytta.
 • Behöver stöd och anpassade metoder.
 • Behöver långsiktiga förutsättningar.
 • Får inte stöd av RSS som saknar uppdrag på området.

Vad visar kunskapsöversikten?

Könsnormer som finns i samhället återspeglar sig också i socialtjänstens handläggning. Föreställningar om hur flickor, pojkar, kvinnor och män “är” och “gör” får tydliga konsekvenser för individer som söker och får stöd från socialtjänsten.

Samtidigt påverkas individer ifall socialtjänsten inte ser de reella skillnader som faktiskt finns i livsvillkor för kvinnor, män, flickor och pojkar eller personer med annat kön.

Det saknas forskning på området. Området behöver beforskas mer.

Resultat

 • Män ses som familjeförsörjare och kvinnor som omsorgsgivare.
 • Viktigare att män än kvinnor kommer i arbete.
 • Synen på kvinnors och mäns missbruk skiljer sig åt.
 • Mammors och pappors förmågor som föräldrar bedöms olika.
 • Flickors utsatthet fångas upp bättre än pojkars.
 • Våldsutsatta flickor får insatser i högre utsträckning än pojkar.
 • Våld från pappor tonas ner till förmån för intakta kärnfamiljer.
 • Stora kunskapsluckor om hedersrelaterat våld.

Vad gör SKR nu?

Förutom att kartlägga befintlig kunskap tar SKR fram metoder och stödmaterial för att hjälpa socialtjänsten bli jämställd.

Stöd för en jämställd socialtjänst

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.