Ämnen
Allt annat än olja : uppvärmning med förnybar energi
I takt med stigande oljepriser och medvetenheten om konsekvenserna av förbränningen av f...
Belysning i offentliga lokaler
Teknikutvecklingen inom belysningsområdet har de senaste 20 åren gått mycket snabbt...
300 kr
Beställarens EPC - erfarenheter och analyser av EPC-modellen
Det har skett en utveckling av EPC-modellen främst från konsult- och entreprenörsle...
Breda band för smarta hus : strategier och ansvarsförhållanden för fastighetsbunden IT – med fyra fallstudier
I stort sett alla arbetsplatser inom den offentliga sektorn har datorer för en mängd arbetsuppgift...
Bygg energieffektiva lokaler - lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
I arbetet med att minska vår negativa klimat- och miljöpåverkan spelar offentliga f...
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systempersp...
275 kr
Bättre klimatskärm : att ställa krav och följa upp
"I denna skrift kan du läsa om metoder och rutiner för uppföljning av ; byggnadstek...
Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt
"Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. Detta är allm...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Driften på webben : strategier för behovsstyrda IT-lösningar för fastighetens tekniska sytem
Tanken svindlar – snart kan man ha all typ av information och kommunikation på webben. Med bredba...
Driftig kompetens : säkra och utveckla kompetensen i de offentliga fastighetsföretagens driftorganisation
En stundande generationsväxling, mer komplexa byggnader och nytt innehåll i arbetsuppgi...
Egenkontrollsystem för ventilation : i stället för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Sedan förordningen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) infördes har många offentliga fastig...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Energi och driftstatistik: ett nödvändigt redskap i daglig fastighetsförvaltning
Alla fastighetsorganisationer behöver ha kontroll över energianvändningen och ha ti...
Energieffektiviserande renovering
Denna skrift handlar om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta ...
300 kr
Energikrav vid driftentreprenad
De senaste åren har energieffektivisering funnits på alla fastighets organisationers age...
Energiskt sparande : energieffektivisering genom brukarmedverkan
Energieffektivisering inom fastighetssektorn har fått ökad uppmärksamhet under sen...
Energisparguiden : erfarenheter av energieffektivisering i offentliga lokaler
Energianvändningen inom bygg- och fastighetssektorn utgör en betydande del av den samlad...
Energy performance contracting : en balansakt för besparingar med garanti
Energy Performance Contracting (EPC) är sätt att arbeta med energieffektivisering, som h...
Epc ger gott resultat: diskussion om framgångsfaktorer och EPC-modellen
Ett flertal offentliga fastighetsorganisationer har arbetat med Energy Performance Contracting (EP...
Erfarenheter av driftentreprenad : diskussionsunderlag i upphandlingsprocesssen
Det har blivit allt vanligare att offentliga fastighets­organisationer köper förval...
Erfarenheter av driftentreprenader vol 2 : Intervjustudie med nio fastighetsägare
Andelen fastighetsdrift på entreprenad har ökat under senare år, och det börja...
Facility management i sammandrag : offentligt fastighetsföretagande i ett nytt perspektiv
Ett amerikanskt begrepp, Facility Management, är på stark frammarsch just nu, och ber&o...
Fastigheter med kulturskydd : kulturhistoriska byggnader i offentligt fastighetsföretagande - konsekvenser och möjligheter
Att bebyggelse klassas som kulturhistorisk får ekonomiska och organisatoriska konsekvenser f...
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Glasklar gränsdragning : ansvarsfördelning med gränsdragningslistor mellan värd och hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Vilka funktioner och tjänster i en verksamhetslokal ska bekostas av hyresgästen, och vilka ska "in...
Handla el utan fel : långsiktiga strategier och avtalsformer för bästa pris
På den avreglerade elmarknaden finns ett stort utbud av aktörer och tjänster. Det &...
175 kr
Hela vägen fram : uppföljning av energikrav i byggprocessen
Fastighetsföretag är ofta bra på att ställa krav när de beställer en...
Här är din lokal : introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Denna skrift handlar om vad offentliga hyresgäster kan göra för att ge sig sjä...
Incitament för energieffektivisering
Incitament för hyresgästen att spara energi är alltid eftersträvansvärda....
Inomhusnät för trådlös kommunikation
Under senare år har användningen av mobiltelefoner, plattor och bärbara datorer ...
300 kr
Internhyra i sammandrag : hur det är tänkt, och hur det kan fungera
Internhyra och tydliga prislappar på lokaler ger offentliga verksamheter intresse och incita...
Investera med flera : när passar offentlig - privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?
Denna skrift syftar till att beskriva och diskutera de parametrar som är avgörande f...
ISO-certifiera fastighetsföretaget
Om kvalitetsutvecklingen nonchaleras är fastighetsföretaget sannolikt ifrånsprunge...
Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Andra upplagan. Ny- och ombyggnationer innebär stora investeringar för offentliga fastig...
Klimatsmart brukarsamverkan: arbetssätt för sänkt energianvändning
Denna idéskrift vänder sig till ansvariga för verksamheter och fastigheter som var ...
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skri...
275 kr
Kretsloppsanpassad fastighetsförvaltning
Att bygga, förvalta och riva-demontera mer kretsloppsanpassat har blivit allt viktigare. Denn...
Lappa och laga eller riva och bygga nytt
Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som...
325 kr
LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning
Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att f...
275 kr
Mer nytta av energideklarationer: erfarenheter från offentliga fastighetsägare
I oktober 2009 var 23 procent av byggnader inom den offentliga sektorn energideklarerade. Vad som ...
Miljöklassning i praktiken
Syftet med miljöcertifieringar är framförallt att styra mot bättre och mer h&#...
195 kr
Miljöledning i offentliga fastigheter : tre goda exempel
På senare år har allt fler fastighetsföretag valt att miljöanpassa sin verks...
Mobila verksamhetslokaler : flexibla lokallösningar när behoven förändras
Mobila lokaler spelar en undanskymd roll i den offentliga sektorns lokalförsörjning. Det...
Morötter och piskor : incitamentskonstruktioner för fastighetsförvaltning på entreprenad - en exempelsamling
Under senare år har det blivit allt vanligare att offentliga fastighetsorganisationer köper hela e...
Mot nya höjder : nationella miljömål ur fastighetsföretagets perspektiv
Tre av de sexton nationella miljömålen berör fastighetsförvaltning mer ä...
145 kr
Målstyrning : navigationsguide för offentliga fastighetsföretag
Målstyrning är långt ifrån någon ny teori eller ett okänt begrepp. D...
Nya principer för avskrivning ? En strategi för 'rätt' bokfört värde på offentliga fastigheter
Det pågår en diskussion i många offentliga fastighetsorganisationer om hur man ska ...
Nyttoanalyser för lokalinvesteringar
Investeringar i lokaler har stor strategisk betydelse eftersom de är långsiktiga och p&#...
När resultatet räknas : optimering av egen driftverksamhet i offentliga fastighetsföretag
De offentliga fastighetsägarna arbetar med varierande framgång med att effektivisera ene...
Näringslivets fastighetsstrategier
Det finns många likheter mellan näringslivets sätt att förse sin produktion m...
Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt
Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är ...
Något att deklarera? : stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer
Enligt lagen om energideklarationer av byggnader ska i princip alla verksamhetslokaler över t...
Planera för en effektiv lokal- och energianvändning
Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighets...
300 kr
Riv rätt! : handbok för miljöanpassad rivning
Rivning av byggnader kan ha stor påverkan på miljön om de inte görs på r&...
Räkna för livet: handbok för livscykelkostnad(LCC)
Offentliga byggnader står länge, och därför borde det vara självklart att...
175 kr
Rätt begrepp : version 2 : nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning
Förra utgåvan av Rätt begrepp (1997) kom till som en idé- och debattbok med sy...
Rätt process : arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag
I ett aktivt och strukturerat kvalitetsarbete är processarbete ett centralt arbetsverktyg. At...
Rätt redovisning : bättre styrning och uppföljning i fastighetsföretaget genom utvecklad redovisningsplan
För att göra bra analyser av hur offentliga fastigheter fungerar, analyser som kan anv&a...
Se om sitt hus : strategier för underhåll av offentliga fastigheter
Denna skrift beskriver olika strategier och metoder för underhåll av offentliga fastigh...
Skapa sund innemiljö
Innemiljön i våra offentliga lokaler är viktig för hälsa och välbefi...
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av sol...
275 kr
Steg för steg : strategi för systematiskt energiarbete
I UFOS rapportserie har energifrågorna den senaste tiden fått sort utrymme. Energispargu...
Ställ och kontrollera energikrav
I samband med upphandling och genomförande av byggentreprenader finns stora möjligheter ...
Stödfunktioner i samverkan : integrering av fastighetsförvaltningens arbetsuppgifter
Att sammanföra olika kompetenser som arbetar med stödfunktioner åt en kärnver...
Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter
Bristande säkerhetsrutiner och kontroller av byggnader kan i värsta fall leda till olyck...
Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen
Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ...
Sök EU-stöd 2013 - energibesparingsstöd till offentliga lokaler
Det finns många program från vilka fastighetsägare kan söka EU-stöd f&o...
Ta det kallt : strategier för komfortkyla
Många offentliga lokaler saknar lösningar för att få bra komfort under sommare...
Tillgänglig lokal 2 : framgångsfaktorer för arbetet med enkelt avhjälpta hinder
Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2010. Det leder till svåra...
UFOS antologi Del 6 : drift och underhåll
Detta är den sista delen i UFOS antologi om totalt sex delar. Antologin syftar till att samma...
Vindkraft för eget bruk
Vindkraft är vår tids vattenkraft. Den kräver stora investeringar, men är mil...
Värdets tre skeden : kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning
Kapitaltillgångarna inom den offentliga verksamheten har under det senaste decenniet tilldra...
Överlämning av byggprojekt
En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen...
275 kr