Ämnen
 Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv
Kommunerna och landstingen har visat stort engagemang och
lösningsorientering i hanteringen...
100 miljoner för miljön - så arbetade Karlstads kommun 2007 - 2010
I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun 100 miljoner kronor fördelat på...
Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden
Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det k...
BIM - digitalisering av byggnadsinformation
En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är dig...
275 kr
Bjurhodvaskolan i Västerås - ett pilotprojekt i energieffektivisering
Bjurhovdaskolan har en verksamhet i klimatets tecken. Fastighetskontoret i Västerås har...
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
300 kr
Byggarbete på sjukhusområden
Det byggs rekordmycket i landstingssverige. Vid byggarbeten finns alltid risker, men byggen på...
300 kr
Bättre luftkvalitet - att arbeta med partiklar i skolor
Att arbeta med innemiljöproblem är ofta en utmaning och handlar i mångt och mycket ...
Climate impacts of wood vs. non-wood buildings
This report documents the findings of a project commissioned by the Swedish Association of Local A...
Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv
Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det ...
Dialog om verksamhetens behov
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt at...
Effektiva kommunala fastigheter : introduktion för förtroendevalda
Denna skrift är en introduktion för nytillträdda ledamöter i kommunala fastigh...
175 kr
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader
Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det...
300 kr
Femti funderingar om äldres boende
Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boe...
245 kr
Fick du det du beställde : metodverktyg för för lokalutvärdering
Hur vet jag att lokalerna blev bättre efter en ombyggnad än före? Vilken metod pass...
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det ...
225 kr
Framtidens vårdbyggnader
Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning H...
Fullt Flexibelt : flexibilitet och generalitet i sjukhusbyggnader
Sjukhus är komplexa byggnader och kostar mycket pengar att bygga. När de väl ä...
God samhällsbyggnad
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocesse...
300 kr
Gränsdragningslista för kommuner
Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska ...
Gröna avtal för ett bättre samarbete - en guide för hållbarhet i offentliga lokaler
Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar a...
245 kr
Här går gränsen! Gränsdragningslista för regioner och landsting
Denna rapport bygger på f.d. Landstingsförbundets gränsdragningslista (Gränsd...
Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential
Idrottshallar är en lokalgrupp som använder mycket energi. Den typ av idrotthallar som i...
175 kr
Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler
Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa...
195 kr
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet - Övningsuppgifter
Detta häfte innehåller övningsuppgifter till läroboken Kalkyler för offe...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god...
425 kr
Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning
Samhället ställer krav på kommunerna som fastighetsägare, främst inom om...
Landstingens fastighetsbestånd
Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insa...
Landstingens fastighetsbestånd
Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insa...
Ledning av delad entreprenad : för- och nackdelar med construction management
Construction management (CM) innebär att ett konsultföretag, på förtroendebas...
Ljudlig miljö - att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen o...
175 kr
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
LOU i lokalanskaffningsprocessen
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentlige...
275 kr
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vil...
Mer än bara fyra väggar och tak : facility management ett effektivt stöd till kärnverksamheten
I allt fler kommuner renodlas kärnverksamheten inom exempelvis skola och äldreomsorg, oc...
145 kr
Mod att bygga med trä - Modernt industriellt träbyggande
Modernt industriellt träbyggande är på frammarsch och teknikutvecklingen har varit ...
275 kr
Nulägesanalys - Energianvändning i fastighetsbestånd
De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser ...
325 kr
Närvaroregistrering
Ny teknik kan användas som hjälpmedel vid lokalresursplanering. I denna rapport studeras...
Nöjdare hyresgäster - en kundmätning i sju kommuner
Då många personer spenderar en stor del av sin dag i kommunens lokaler är det vik...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Personalliggare i byggbranschen
I den här rapporten reder vi ut vad den nya lagen om personalliggare i byggbranschen inneb...
Produktionskostnad för skolor
En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostn...
275 kr
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler
Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter är det viktigt att i ett tidigt skede involver...
Sjukhusentréer
Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett bef...
275 kr
Strategier för fastighetsdrift
Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatt...
175 kr
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora i...
300 kr
Strategisk logistik
Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifr&...
300 kr
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att ...
175 kr
Städa
Avsikten med denna skrift är att ge en lägesrapport över vad som händer inom s...
175 kr
Tillgängliga skolor - goda exempel på hur skolor kan anpassas
En stor del av skolorna i Sverige är inte tillgängliga för alla. Men så beh...
225 kr
Tillgänglighetsdatabasen
En plats som är tillgänglig för dem med särskilda behov är en plats som är bra för alla. Men hur g...
Trendanalys av nyckeltal - landstingens lokalanvändning och kostnader 1994-2012
Hälso- och sjukvården har under en lång period ställts inför hård...
Tänk efter före - risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv
Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala s...
Underhållsstrategier : nya synsätt och metoder för underhåll av offentliga byggnader
Vad är underhåll? Vem beslutar om nivån på underhållet? Vilken informatio...
175 kr
Utveckla fastighetsorganisationen - om bolag och entreprenad
Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är må...
275 kr
Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn
Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är v...
275 kr
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Vägen till energieffektiva skolor
Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och f...
175 kr
Vässa IT-stödet i administrativa processer
Att byta från manuella processer till att använda digitala stöd i den dagliga verksamheten kan inn...
Våga se, våga höra, våga agera! - Om skadeförebyggande arbete i skolor och förskolor
Skadegörelse är för många kommuner en stor kostnad och många arbetar akti...
275 kr
Vårdeffektiva lokaler - en pilotstudie i vårdrelaterade lokalnyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Parallellt ...
Äga eller hyra verksamhetslokaler - strategier för konsekvensbedömning och beslut
I denna rapport beskrivs de viktigaste för- och nackdelarna vid bedömningar av forts&aum...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Är bra lokaler en formsak? : bolag eller förvaltning? : en studie av tre kommuner med olika associationsform för sina fastigheter
Har den juridiska organisationsformen någon betydelse för styrningen av de kommunala fastigheterna...