Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Metod för bättre innemiljö
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människor besvär. Tyvärr händer det ä...
Parkeringshandbok
Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkerin...
EU-stöd för kommunala fastigheter
Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara...
God samhällsbyggnad
Med kommunal samordning
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför ...
Tidig dialog ökar bostadsbyggandet
Samverkan mellan kommun och länsstyrelse
Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, t ex genom att ta fram en gemens...
Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick
Vad förklarar utvecklingen 2011-2015
Den här rapporten ger ett kunskapsunderlag som beskriver kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik perioden 2011-2015. I rapporten tittar vi främst på det som har störst p...
Framgångsfaktorer i nyckeltalsnätverk
Samarbete mellan fastighetsorganisationer
Att kunna jämföra sig med liknande organisationer kan vara ett mycket bra verktyg för att effektivisera sin verksamhet och mäta förändring. Detta är dock inte allt...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Brott och brottsförebyggande arbete
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner.

Tema i rap...
Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2016
Jämförelser inom detaljplaneområdet
Rapporten presenterar fakta kring bostadsbyggandet och några delar av kommunernas detaljplaneverksamhet, som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommunerna. Därmed bi...
LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning
Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att förbättra befintliga byggnader och i helt nya hus. Dessa investeringar får konsekvenser un...
BIM - digitalisering av byggnadsinformation
En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. D...
Överlämning av byggprojekt
En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation på ett bra sätt. Rätt i...
Framtidens vårdbyggnader
Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035. Den här rapporten handlar om hur vårdarkitekturen behöver anpassas till d...
Byggnadsstommens klimatpåverkan
Livscykelperspektiv på olika material
Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverk...
Kritik på teknik
Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen 2016?
Kritik på teknik är en redovisning av medborgarnas bedömningar av 101 kommuners service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshanterin...
Bygga vackert
Att bygga med kvalitet och estetiska värden
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt geno...
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik - underlagsrapport
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett störr...
Skulden till underhåll
Det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och belysning
Ett mycket stort kapital är investerat i kommunal infrastruktur och ska naturligtvis vårdas på bästa sätt. Systematiskt arbete med tillståndsinventering, planering och ...
Fastighets- och servicesystem
Integrated workplace management systems
Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prat...
Klipp häcken!
Denna broschyr är avsedd som hjälp i kommunens kontakter med fastighetsägare om hur de bör sköta sina tomter för att hindra att skymd sikt leder till olyckor.

Bros...
Så löser vi bristen på bostäder
#vivässarvälfärden
Bostadsbyggande är en del av svensk välfärd. Sveriges kommuner ansvarar för att det finns detaljplanerad mark att bygga på. Men även staten och byggbolagen har ett ansv...
 Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv
Erfarenheter från hösten/vintern 2015
Kommunerna och landstingen har visat stort engagemang och
lösningsorientering i hanteringen av det ökade flyktingmottagandet hösten och vintern 2015. Genom bl.a. väl inventerad...
Strategisk logistik
Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter p...
300 kr
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett störr...
Produktionskostnad för skolor
Utveckling och faktorer
En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsaker...
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner. Det behövs en bal...
300 kr
Landstingens fastighetsbestånd
Sammandrag av 2015 års nyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken...
Bostadsförsörjning i praktiken
Exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer
Att lyckas med bostadsbyggandet är en av de största utmaningarna i Sverige. Vi har spanat ut över Sverige och funnit många kommuner och regionala aktörer som arbetat kreativ...
Aktiv markpolitik
Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. I den här skriften finns olika kommunexempel s...
Planering och genomförande
Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomf...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla