Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Energieffektiviserande renovering
Denna skrift handlar om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan g...
300 kr
Våga se, våga höra, våga agera! - Om skadeförebyggande arbete i skolor och förskolor
Skadegörelse är för många kommuner en stor kostnad och många arbetar aktivt med att minimera den. Forskning pekar på att en blandning av både hårda och mjuka ...
275 kr
Hushålla med stadsrummet
En god utformning av stadens offentliga rum är en av de viktigaste åtgärderna för att bygga en trivsam och attraktiv stad. Att skapa bra utrymmen för gående och cyklister är ett steg mot en hållbara...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god ekonomi. Eftersom det handlar om stora investeringar som under lång tid påverkar kommunen...
425 kr
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandl...
Planera för en effektiv lokal- och energianvändning
Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighetsägare kan detta tyckas självklart men det är ett tankesätt som kan visa sig problema...
300 kr
Tänk efter före - risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv
Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala samhällsfunktioner mindre sårbara för katastrofer och ålägger kommuner, landsting och statliga myndig...
Tillgängligt för alla
Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Att öka tillgängligheten är nödvändigt för några av oss men samtidigt angeläget för alla. Det ...
Ställ och kontrollera energikrav
I samband med upphandling och genomförande av byggentreprenader finns stora möjligheter att påverka framtida kostnader för energi och utsläpp av växthusgaser.

Tydli...
Tillgänglighet i detaljplaner
Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas i planer och bygglov. Men hur det konkret ska fo...
Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn
Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Vad kännetecknar då innovativa organisationer? Vil...
275 kr
Vägen till samarbete - mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet
Denna skrift är tänkt som inspirationskälla, diskussionsunderlag och verktyg för de kommuner som går i funderingar på samverkan med en eller flera grannkommuner. Fö...
Översiktsplanen i praktiken
I skriften anges att översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Vi ...
Aktuella kommunomfattande översiktsplaner - läget i landet mars 2014
Läget i landet visar sig vara gott och på uppåtgående i förhållande till tidigare rapporter från Boverket. Hela 75 % av de kommunomfattande översiktsplanerna ...
Innovation i offentlig verksamhet - Vart står vi? Vart går vi?
Under senare tid har frågor kring innovation och offentlig verksamhet diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. En viktig frågeställning är vad som behöver göras framöver för att långsik...
Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning
Samhället ställer krav på kommunerna som fastighetsägare, främst inom områdena säkerhet, miljöanpassning och arbetsmiljö. I denna rapport görs ett...
LOU i lokalanskaffningsprocessen
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentligen innebär. Hur ska man agera för att inte göra fel? Vilka är de vanligaste situa...
275 kr
Vägen till glesbygdens framtid
Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och ve...
Vässa IT-stödet i administrativa processer
Att byta från manuella processer till att använda digitala stöd i den dagliga verksamheten kan innebära en stor utmaning i många organisationer.

Uppsalahem har tillsammans med Uppsala kommun inf...
Ökat bostadsbyggande - delat ansvar
Sedan hösten 2012 har SKL haft en särskild programberedning för ökat bostadsbyggande med uppgift att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik. Uppdraget har ...
Ledningssystem för hållbar utveckling
Ett sätt för kommuner, landsting och regioner att arbeta med hållbar utveckling är att använda ledningssystem. Det finns många ledningssystem men inget som tar ett helhetsgrepp och som utgår från po...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2014
Det här är den första utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Lagstiftningen för kollektivtrafik och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansv...
Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad?
En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag
inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt utan de löser situation...
Trendanalys av nyckeltal - landstingens lokalanvändning och kostnader 1994-2012
Hälso- och sjukvården har under en lång period ställts inför hårda krav på effektivisering. För att undersöka om fastighetsförvaltningarna bidra...
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning
Den här skriften handlar om lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Skulle en samordning av de olika lagstiftningarna för allmän respekti...
Guidelines for Regional public transport authorities
The EU's Public Transport Regulation and the Swedish Public Transport Act implied several new commitments for the regions, for regional associations, county councils and municipal associations. One ...
Sjukhusentréer
Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett befintligt? I den här skriften lyfter vi de strategiska frågeställningarna och tillhanda...
275 kr
Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter
EU:s kollektivtrafikförordning och den svenska kollektivtrafiklagen innebar flera nya åtaganden för Sveriges regioner, regionförbund, landsting och kommunalförbund. Ett sådant är en Årlig rapport om...
Vitt på svart
Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfungerande samhälle och är en samhällsviktig angelägenhet som berör alla kommuninnevånare på ett eller annat sätt under den kalla årsti...
Arbete på väg
En säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbetsplats och för trafikanterna är det mål som måste vara vägledande för...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla