Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting
Kommuner och landsting ska från och med januari 2014 tillämpa en komponentansats vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning kommer att inneb&#...
Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete
I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinui...
300 kr
Personal för yttre skötsel
I maj 2012 startade Futurum Fastigheter i Örebro AB projektet Yttre skötsel i syfte att rekrytera personal för att arbeta med den yttre skötseln i fastighetsbeståndet.

Tillsammans med Örebro komm...
Skolgården
Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan le...
300 kr
Mer grus under maskineriet - Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar
En systematisk tillståndsbedömning av en grusväg är en förutsättning för att väghållaren ska kunna prioritera och planera underhållsåtgärd...
Bruka, bevara och energieffektivisera
Runtom i Sverige finns mängder med fastigheter av kulturhistoriskt värde. Det är svårt att hålla dessa byggnaders energieffektivitet på en hög nivå utan att f...
Klimatrisker och krisberedskap
Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen. SKL har i denna skrift samlat några exempel på kommuner och landsting som integrerar arbetet med klimat...
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några komm...
Samnyttjande av kommunala resurser
I Nyköping delar räddningstjänsten bilar och lokaler med kommunens sociala omsorg. Hemtjänsten i Varberg och Falkenberg har ett uttalat ansvar för att kontrollera brands...
Regionernas inflytande 2014 - intervjuer och enkätsvar om inflytande över transportinfrastrukturplaneringen
De flesta län/regioner som är länsplaneupprättande myndighet är nöjda med modellen för den långsiktiga åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur. Även de kommuner och kommunalförbund som tillfrå...
Komponentredovisning
Övergången till komponentredovisning i förvaltningar innebär en stor förändring för kommuner och landsting. Vid en första anblick verkar det mest vara frå...
Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre
I den här fördjupningsrapporten om Öppna jämförelser kollektivtrafik går vi igenom vilka utmaningar som finns för att jämförelserna ska bli bättre. ...
Förtätning av städer
Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter. Kommunerna har ett ansvar för det gemensamma rummet i staden. I denna skrift listar vi utman...
Offentlig sektor i framkant - Passivhus
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Offentlig sektor i framkant - Renoveringar
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Offentlig sektor i framkant - Inspirerande projekt
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden
Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns ba...
Fastighetsinvesteringar i landstingen
Inte sedan 1960- och 70-talen har det investerats så mycket i lokaler för vård som nu. Det vi bygger idag kommer att utgöra framtidens vårdmiljöer. Det är där...
225 kr
Tid för brukarengagemang - sammanfattning
Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgå...
Tid för brukarengagemang
Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgången ger sammantaget stora resultat när de gö...
Aktivitetsbaserade arbetsplatser
Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organ...
Fastighetsutvecklingsplanen - planering för morgondagens sjukhusområde
Under kommande treårsperiod ska landstingen investera närmare 56 miljarder kronor i sina fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdet under ...
300 kr
Nulägesanalys - Energianvändning i fastighetsbestånd
De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser av de framtagna strategierna visar på en stor spridning både i hur långt kommunerna k...
325 kr
Lappa och laga eller riva och bygga nytt
Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för
uppvärmning och drift. En stor ...
325 kr
Modeller för energieffektivisering
Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett
sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags
modeller, arbetsätt och str...
325 kr
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen. E...
300 kr
Utveckla fastighetsorganisationen - om bolag och entreprenad
Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är många frågor desamma exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom ent...
275 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014
Denna rapport är den sjunde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I r...
Bevara eller gallra
Nr 7: Teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och avlopp samt avfall och renhållning i kommuner, landsting och regioner. Vidare ges råd och r...
Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv
Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det fria skolvalet. Elevantalet i de kommunala skolorna följde tidigare främst långsiktig...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla