Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Kunskapöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder
Sveriges Kommuner och Landsting vill med den här rapporten uppmärksamma den aktuella idrottsforskningen i Sverige. Vilken inriktning har den samhällsorienterade idrottsforskningen? Va...
Rätt fart i staden: hastighetsnivåer i en attraktiv stad
Rätt fart i staden är en handbok som stödjer arbetet med att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar, i stället för det omvända. Genom att bed...
Gcm-handbok:  Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus
Det här är en handbok som lyfter fram positionerna för gång- och cykeltrafiken. Boken skapar ett samlat dokument om gång-, cykel- och mopedtrafik för planerare, projekt...
299 kr
Storm: krishantering i kommuner och landsting som drabbats av stormen Gudrun
Detta är en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting där vi beskriver situationsbilder från ett antal kommuner och landsting som drabbades av stormen Gudrun i januari 2005. D...
Lugn och trygg i Göteborg : god effekt av trafiklugnande åtgärder
Denna rapport behandlar positiva effekter av trafiklugnande åtgärder i en stor stad – Göteborg. Med direkta investeringar på 170 miljoner kr, och ökade årliga ...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anläggningens hela användningstid. Syftet med denna skrift är att närmare analysera...
Tillgänglig lokal : handlingsplan för enkelt åtgärdade hinder och strategi på lång sikt för tillgänglighet i offentliga fastigheter – med exempel från stat, kommuner och landsting
Trots att det i över 25 år funnits krav på att bygga tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får Handikappombudsmann...
Hur ser det ut i din kommun: enkät om det kommunala samhällsbyggandet
Vad innebär förändrade livsmönster för kommunernas uppdrag att skapa attraktiva miljöer? Vilken roll spelar översiktsplanen i denna utveckling?...
Medvind i säkerhetsarbetet
Kommuner och landsting ansvarar idag för en rad uppgifter inom området säkerhet och beredskap. Syftet med den här skriften är att ge inspiration och idéer till kommuner...
Kontoplan för kommunal väghållning
Reviderad kontoplan från 1994 med praktiskt utvik för snabb kontering.
Facility management i sammandrag : offentligt fastighetsföretagande i ett nytt perspektiv
Ett amerikanskt begrepp, Facility Management, är på stark frammarsch just nu, och berör i allra högsta grad fastighetförvaltning och lokalförsörjning.Denna skrift...
Bättre busshållplatser : idéskrift om hur vi kan utveckla kollektivtrafiken genom högre kvalitet på landets busshållplatser
Idéer och vägledning om hur man kan utveckla kvaliteten på landets busshållplatser och därigenom förbättra busstrafikens kvaliteter och konkurrenskraft. Med ch...
Fri sikt: säkra sikten i tätortstrafiken!
Bra sikt är en förutsättning för säker, trygg och komfortabel trafik. Problem med dålig sikt kan bero på t ex växtlighet, snöupplag, parkerade bilar elle...
Energiskt sparande : energieffektivisering genom brukarmedverkan
Energieffektivisering inom fastighetssektorn har fått ökad uppmärksamhet under senare år. En orsak till detta är krav på högre kostnadseffektivitet och infö...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla