Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla
Bygg energieffektiva lokaler - lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
I arbetet med att minska vår negativa klimat- och miljöpåverkan spelar offentliga fastighetsägare en viktig roll. Ambitionerna ökar och kraven blir tuffare. UFOS vill fr...
Sök EU-stöd 2013 - energibesparingsstöd till offentliga lokaler
Det finns många program från vilka fastighetsägare kan söka EU-stöd för energibesparingsåtgärder. Trots detta är det få svenska offentliga fasti...
Tillgängliga skolor - goda exempel på hur skolor kan anpassas
En stor del av skolorna i Sverige är inte tillgängliga för alla. Men så behöver det inte vara. Med enkla medel, som exempelvis automatiska dörröppnare, bättre...
225 kr
Åtgärdskatalogen
Denna Åtgärdskatalog är en bearbetad och utökad upplaga av den Åtgärdskatalog som tidigare givits ut 1992 och 1996. Den ger en översiktlig beskrivning av totalt ...
Klart vi ska ha en kombiterminal: frågor och svar om etablering av kombiterminaler
Marknaden för kombitransporter växer. Nya terminaler har etablerats, och fler planeras. Många kommuner ser en kombiterminal som ett sätt att utveckla det lokala näringslivet...
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är d...
249 kr
Gatubelysning på entreprenad
Upphandling – uppföljning – utvärdering ; Denna skrift beskriver hur driftentreprenader för belysning handlas upp, följs upp och utvärderas. Den vänder sig ...
Civilsamhället som utvecklingskraft : positionspapper
Svenska kommuners, landstings och regioners samspel med det civila samhället vilar på en lång historia. Samspelet mellan offentliga verksamheter och det civila samhällets verks...
Hållbar stadsutveckling
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är en uppdatering ...
Samhällskriser och katastrofer: en juridisk handbok
Den här handboken är tänkt att fungera som en uppslagsbok för lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händ...
Trygghet, säkerhet, oro eller risk: begreppsdefinitioner och mått
Trygghets- och säkerhetsområdet har blivit mer uppmärksammat under senare år. Dessa frågor har fått större betydelse både som välfärdsfaktor och som...
Allt annat än olja : uppvärmning med förnybar energi
I takt med stigande oljepriser och medvetenheten om konsekvenserna av förbränningen av fossila bränslen, ökar intresset för att byta ut äldre oljepannor mot förnyb...
Här är din lokal : introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Denna skrift handlar om vad offentliga hyresgäster kan göra för att ge sig själva bättre, effektivare och trivsammare lokaler. Skriften berör i första hand fastigh...
Forskning i kommunens tjänst : kommundoktorander som brobyggare mellan forskning och praktik
Kommundoktorander kan utgöra ett spännande möte mellan den kommunala världen och högskolan/universitetet. I den här rapporten intervjuas doktorander och företr...
Slitage i cirkulation : Förebygg vägskador i cirkulationsplatser med bättre konstruktion och underhåll
stningarna på konstruktionerna i en cirkulationsplats är mycket störreän på en rak gata eller väg. I cirkulationsplatserna blir sidokrafterna större,och även det spårbundna slitaget eftersom fordone...
145 kr
Cykel i medvind : cykels roll, målsättning och utvärderingar
Efter några decenniers bortavaro har cykeln börjat komma tillbaka i trafikpolitiska sammanhang. Skälen är många och sammansatta – från enskildas behov av motion till stadsplanerarnas omsorg om tätor...
175 kr
Framtidens infrastruktur : idéer om ansvarsfördelning, planering och finansiering
Sverige har stora problem med infrastrukturen: otillräckliga statliga anslag, tveksamma finansierings­lösningar, fördyringar, förseningar, trängsel, störningar i tr...
Tyst i Bullerbyn!  : om regler och åtgärder för minskat buller :  för en hållbar bebyggelse
Intresset för buller från trafik har ökat i takt med de senare årens ökade tryck på ytterligare exploatering i städers och tätorters centrala lägen. Dett...
Sopsand : avfall eller resurs? : hållbar hantering av halkbekämpningsmaterial
Varje år tas närmare 750 000 ton halkbekämpningsmaterial upp från landets vägar, gator och torg. Materialet kan i oftast återanvändas eller åter-vinnas, n...
175 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete jämf&...
Alternativa vägar : samverkan kring kommunala stadsrum
Konkurrensen om de kommunala skattemedlen hårdnar. Det blir därför allt vanligare att kommuner samverkar med andra för att klara sina uppgifter. När det gäller anl&aum...
Mixat stöd, maxad nytta : metodik för införande av Facilities Management i sjukvårdens lokaler
Facilities Management (FM) är ett sätt att utveckla stödtjänsterna inom fastighetsförvaltningen. Det görs för att ge kärnverksamheten bästa möjliga ...
175 kr
Idrott i planering : idrott för utveckling : en antologi om idrott och fysisk aktivitet i samhällsplanering
Hur planerar vi in idrott i vårt samhälle; i staden, i byn, i bostadsområdet? ;    Hur kan vi göra så att idrott blir en naturlig del av samhällslivet? S...
Fullt Flexibelt : flexibilitet och generalitet i sjukhusbyggnader
Sjukhus är komplexa byggnader och kostar mycket pengar att bygga. När de väl är byggda ska de stå många år. Men sjukvårdens verksamhet förändras...
Fick du det du beställde : metodverktyg för för lokalutvärdering
Hur vet jag att lokalerna blev bättre efter en ombyggnad än före? Vilken metod passar för utvärdering av olika lokaler? Vilken information behöver jag samla in för...
Tillgänglig lokal 2 : framgångsfaktorer för arbetet med enkelt avhjälpta hinder
Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2010. Det leder till svåra gränsdragningar för berörda fastighetsägare. Vad är ett enkelt avhjäl...
Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler
Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter är det viktigt att i ett tidigt skede involvera alla parter i investeringsprocessen såväl för byggnad som för utrustning och ...
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att ...
175 kr
UFOS antologi Del 6 : drift och underhåll
Detta är den sista delen i UFOS antologi om totalt sex delar. Antologin syftar till att sammanfatta de huvudsakliga budskapen från UFOS samlade utgivning av rapporter mellan åren 19...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla