Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla
Trygghet, säkerhet, oro eller risk: begreppsdefinitioner och mått
Trygghets- och säkerhetsområdet har blivit mer uppmärksammat under senare år. Dessa frågor har fått större betydelse både som välfärdsfaktor och som...
Allt annat än olja : uppvärmning med förnybar energi
I takt med stigande oljepriser och medvetenheten om konsekvenserna av förbränningen av fossila bränslen, ökar intresset för att byta ut äldre oljepannor mot förnyb...
Här är din lokal : introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Denna skrift handlar om vad offentliga hyresgäster kan göra för att ge sig själva bättre, effektivare och trivsammare lokaler. Skriften berör i första hand fastigh...
Forskning i kommunens tjänst : kommundoktorander som brobyggare mellan forskning och praktik
Kommundoktorander kan utgöra ett spännande möte mellan den kommunala världen och högskolan/universitetet. I den här rapporten intervjuas doktorander och företr...
Slitage i cirkulation : Förebygg vägskador i cirkulationsplatser med bättre konstruktion och underhåll
stningarna på konstruktionerna i en cirkulationsplats är mycket störreän på en rak gata eller väg. I cirkulationsplatserna blir sidokrafterna större,och även det spårbundna slitaget eftersom fordone...
145 kr
Cykel i medvind : cykels roll, målsättning och utvärderingar
Efter några decenniers bortavaro har cykeln börjat komma tillbaka i trafikpolitiska sammanhang. Skälen är många och sammansatta – från enskildas behov av motion till stadsplanerarnas omsorg om tätor...
175 kr
Framtidens infrastruktur : idéer om ansvarsfördelning, planering och finansiering
Sverige har stora problem med infrastrukturen: otillräckliga statliga anslag, tveksamma finansierings­lösningar, fördyringar, förseningar, trängsel, störningar i tr...
Tyst i Bullerbyn!  : om regler och åtgärder för minskat buller :  för en hållbar bebyggelse
Intresset för buller från trafik har ökat i takt med de senare årens ökade tryck på ytterligare exploatering i städers och tätorters centrala lägen. Dett...
Sopsand : avfall eller resurs? : hållbar hantering av halkbekämpningsmaterial
Varje år tas närmare 750 000 ton halkbekämpningsmaterial upp från landets vägar, gator och torg. Materialet kan i oftast återanvändas eller åter-vinnas, n...
175 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete jämf&...
Alternativa vägar : samverkan kring kommunala stadsrum
Konkurrensen om de kommunala skattemedlen hårdnar. Det blir därför allt vanligare att kommuner samverkar med andra för att klara sina uppgifter. När det gäller anl&aum...
Mixat stöd, maxad nytta : metodik för införande av Facilities Management i sjukvårdens lokaler
Facilities Management (FM) är ett sätt att utveckla stödtjänsterna inom fastighetsförvaltningen. Det görs för att ge kärnverksamheten bästa möjliga ...
175 kr
Idrott i planering : idrott för utveckling : en antologi om idrott och fysisk aktivitet i samhällsplanering
Hur planerar vi in idrott i vårt samhälle; i staden, i byn, i bostadsområdet? ;    Hur kan vi göra så att idrott blir en naturlig del av samhällslivet? S...
Fullt Flexibelt : flexibilitet och generalitet i sjukhusbyggnader
Sjukhus är komplexa byggnader och kostar mycket pengar att bygga. När de väl är byggda ska de stå många år. Men sjukvårdens verksamhet förändras...
Fick du det du beställde : metodverktyg för för lokalutvärdering
Hur vet jag att lokalerna blev bättre efter en ombyggnad än före? Vilken metod passar för utvärdering av olika lokaler? Vilken information behöver jag samla in för...
Tillgänglig lokal 2 : framgångsfaktorer för arbetet med enkelt avhjälpta hinder
Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2010. Det leder till svåra gränsdragningar för berörda fastighetsägare. Vad är ett enkelt avhjäl...
Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler
Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter är det viktigt att i ett tidigt skede involvera alla parter i investeringsprocessen såväl för byggnad som för utrustning och ...
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att ...
175 kr
UFOS antologi Del 6 : drift och underhåll
Detta är den sista delen i UFOS antologi om totalt sex delar. Antologin syftar till att sammanfatta de huvudsakliga budskapen från UFOS samlade utgivning av rapporter mellan åren 19...
Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället
Denna bok handlar om behovet av övergripande strategier bland kommuner och regioner inför satsningar på kultur och idrott i samverkan med olika parter. Här beskrivs i olika kommu...
Rätt begrepp : version 2 : nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning
Förra utgåvan av Rätt begrepp (1997) kom till som en idé- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas för enhetliga area- och aktivitets begrepp och ...
Investera med flera : när passar offentlig - privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?
Denna skrift syftar till att beskriva och diskutera de parametrar som är avgörande för att på ett bra sätt kunna ta beslut om hur en investering ska genomföras. Fokus i...
Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet: erfarenheter från fyra kommuner och ett landsting
Trygghets- och säkerhetsfrågor och hur samhället hanterar dessa har hamnat mer och mer i fokus under senare år. Den offentliga, nationella debatten uppmärksammar ofta anting...
Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel
Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig del i krisberedskapen och i förberedandet inför en kris. Alla kommuner och landsting måste enligt lag göra en risk- och så...
Parkering på gatumark 2010
Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering ; Sveriges Kommuner och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkeringsförhållandena i Sveriges kommuner. ...
Städa
Avsikten med denna skrift är att ge en lägesrapport över vad som händer inom städområdet ute i kommunerna. Vilka problem som står på dagordningen och vad som ...
175 kr
Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential
Idrottshallar är en lokalgrupp som använder mycket energi. Den typ av idrotthallar som ingår i detta projekt är inomhushallar för allmän idrott så som bollspel, gy...
175 kr
Från driftentreprenad till förvaltningsentreprenad
Denna skrift belyser hur olika upphandlingsförfaranden, entreprenadformer och ersättningsformer kan tillämpas vid upphandling av hela eller delar av de arbetsuppgifter som ingår ...
Trygga lokaler - Säkerhet i kultur- och fritidslokaler
Säkerhetsfrågor i samband med upplåtelse av kultur- och fritidslokaler är ett komplext problemområde, som bl a inbegriper juridiska, organisatoriska och tekniska frågor...
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet 2010
Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet på kommunnivå....
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla