Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla
Äga eller hyra verksamhetslokaler - strategier för konsekvensbedömning och beslut
I denna rapport beskrivs de viktigaste för- och nackdelarna vid bedömningar av fortsätt ägande och att sälja för att sedan hyra tillbaka verksamhetslokaler. Vilka konse...
Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen
Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fra...
Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012
Enligt den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upprätta och besluta om regionala trafikförsörjningsprogram.Sveriges ...
Säkra lekplatsen
Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också r...
252 kr
EU:s vitbok för transportpolitik - konsekvenser och möjligheter
SKL vill med denna en förstudie om EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem&rd...
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och...
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringar och arbete med att nå ett mer hållbart trafiksystem och en attraktivare stad.Syftet me...
Fogmaterial för markbeläggningar : egenskaper, utvärderingar och rekommendationer
Fogarna är en viktig del av en beläggning som nu fått ökad aktualitet. Nya sätt att använda och blanda både nya och mer beprövade material på gator, v...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syftar till att ge stöd till kommuner, regioner, föreningar eller andra aktörer som vill s...
Idrottspolitiskt positionspapper
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är det första ...
Hanteringen av riksintressen
Riksintressen är områden som staten pekar ut som viktiga att bevara. De kan vara avsatta för naturvård, kommunikation, kulturvård eller energiförsörjning.
N&au...
Länsstyrelsernas handläggningstider
När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 var tanken att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Alla som ansöker om bygglov skulle få...
Utmaningar inom bullerområdet
Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Drygt två miljoner medborgare utsätts för trafikbuller över rekommenderade vä...
Kommunernas arbete med klimatanpassning
Vårt klimat förändras – vi ser redan idag följder i form av extrema väder, översvämningar och värmeböljor, ras och skred.

Att göra hela la...
Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan - enkätundersökning 2011
Rapporten visar att det finns ett stort genomslag för att arbeta med minskad klimat-påverkan i kommunernas fysiska planering. De allra flesta kommuner arbetar åtminstone i viss m&ar...
Varsågod och bygg! - kommunernas förutsättningar på ny spelplan
Det byggs för få bostäder, särskilt där de behövs som mest. Sveriges kommuner vill bidra till byggandet av de bostäder som invånarna behöver och efterf...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2009
Denna rapport är den andra i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och s&...
Riskhantering vid offentlig privat samverkan OPS
Allt fler kommuner och landsting prövar olika former av samverkan med näringslivet. Detta gäller speciellt inom områdena infrastruktur och anläggningar. Alla projekt inneh&...
FoU i kommuner, landsting och regioner : delrapport tre från IKA-projektet
Denna studie handlar om organisationer som syns relativt lite i den nationella forskningspolitiska diskussionen – de lokala och regionala FoU-miljöerna. Flertalet av de inventerade organi...
Tysta gatan: om bullerdämpande beläggningar
Frågorna kring de bullerdämpande beläggningarna är många. Sätter inte beläggningarna igen rätt snabbt? Är det inte dyrt? När gör beläggnin...
Räkna för livet: handbok för livscykelkostnad(LCC)
Offentliga byggnader står länge, och därför borde det vara självklart att ta hänsyn till framtida driftkostnader när beslut om nya investeringar tas. Som det ä...
175 kr
Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt
"Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. Detta är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. Varför händer det då inte mer?...
Bättre klimatskärm : att ställa krav och följa upp
"I denna skrift kan du läsa om metoder och rutiner för uppföljning av ; byggnadstekniska energikrav. Det finns skäl att ställa höga krav på energiprestanda ; n...
Energi och driftstatistik: ett nödvändigt redskap i daglig fastighetsförvaltning
Alla fastighetsorganisationer behöver ha kontroll över energianvändningen och ha tillförlitlig information om driften. Det finns idag flera olika verktyg att välja bland f&#...
FoU i landsting, regioner och regionförbund: delrapport fyra från IKA-projektet
Denna studie är en kartläggning av omfattningen och inriktningen av policies och strategier som finns som stöd för FoU-satsningarna i landsting, regioner och regionförbund. ...
Mer nytta av energideklarationer: erfarenheter från offentliga fastighetsägare
I oktober 2009 var 23 procent av byggnader inom den offentliga sektorn energideklarerade. Vad som är mer anmärkningsvärt är att Boverket konstaterade i en nyligen genomförd ...
Energikrav vid driftentreprenad
De senaste åren har energieffektivisering funnits på alla fastighets organisationers agenda. I de organisationer som har lagt ut sin drift på entreprenad visar utredningar och utv...
Plan och bygglovtaxa 2011 - Inklusive kart- och mättaxa
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom plan- och bygglagens område. Vår avsikt är...
Vägen till energieffektiva skolor
Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och förskolor. Rapporten beskriver också en rad energieffektiviseringsåtgärder som ka...
175 kr
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att offentliga byggnader som uppförs minst ska uppfylla kriterier för ett ”nästan n...
245 kr
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla