Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla
Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är att öka framkomligheten i gatunätet. Detta ger inte bara korta restider utan också en stabilare tidtabell vilket ökar p...
Mod att bygga med trä - Modernt industriellt träbyggande
Modernt industriellt träbyggande är på frammarsch och teknikutvecklingen har varit snabb. Kunskapen om de ekonomiska vinsterna och klimatfördelarna med att välja trä
s...
Bygg för attraktiv kollektivtrafik
Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och transportsystem. Därför måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början.\...
Gångbar stad
Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är
dags att vi på allvar betraktar gångtrafik som ett eget trafikslag....
Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?
Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn under senare år.

S...
Samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering
Denna skrift analyserar planeringsprocessen i tre svenska städer med fokus på hur väl kollektivtrafik- och bebyggelseplanering har integrerats. Syftet med skriften är att fördjupa kunskapen om hur k...
Automatiskt trafiksäkerhetskontroll - ATK på kommunala vägar
Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett verktyg för att få ner hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. ATK har också positiva synergieffekter p&#...
Samhällsmätning i förändring
Samhällsmätningen och verksamheten med uppbyggnad och underhåll av kommunernas geodatabaser genomgår stora förändringar. Övergången till de nationella geodeti...
Skydda vattnet - strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna
Dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar och ett nationellt intresse. Politiskt engagemang och strategiska beslut, tillsammans med kommunövergripande samverkan och tillr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013
Denna rapport är den sjätte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet...
Kritik på teknik 2013 - redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning
Våren 2013 gjordes undersökningar i 100 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshante...
Shared space - trafikrum för alla
Shared space är ett trafikrum där olika typer av trafikanter delar på en gemensam yta. Trafiklösningen kan ses som en fortsättning på de senaste årens utvecklin...
199 kr
Köra i cirklar - utformning av cirkulationsplatser för bästa säkerhet, framkomlighet och estetik
Cirkulationsplatsen ger biltrafiken ett smidigt flöde, och medför låga hastigheter som ger säkerhet för oskyddade trafikanter. Till cirkulationsplatsernas fördelar h&o...
250 kr
Samlade laster - Nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter
Godstransporter är en förutsättning för att samhället ska fungera. Samtidigt medför transporterna negativa konsekvenser som utsläpp, buller, minskad framkomlighet och trafiksäkerhetsrisker. Effektiv...
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skriften är en vägledning för dig som funderar på att använda konkurrenspr&aum...
275 kr
Dialog om verksamhetens behov
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna p...
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samråd med Trafikverket tagit fram denna handbok. Handboken ...
Tillgänglighetsdatabasen
En plats som är tillgänglig för dem med särskilda behov är en plats som är bra för alla. Men hur gör vi för att prioritera tillgänglighetsfrågorna och hur ser vi till att bedriva ett långsiktigt, sy...
Färdtjänsthandbok
I Färdtjänsthandboken hittar man det mesta man behöver veta om färdtjänst oavsett om man är tjänsteman, politiker eller annan intresserad. Boken innehåller a...
275 kr
Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Den här boken ger en översikt och insikt i de viktigaste frågorna som offentliga fastighetsorganisationer hanterar. Den är lämplig både för enskild läsning oc...
259 kr
Bygg bort bullret!
Bostadsbristen är växande hinder för städer och samhällen att utvecklas. Det går inte att bygga i våra städer och samtidigt klara nuvarande riktvärden ...
Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösni...
Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling
Bygglovsverksamheten i kommunerna står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens. Information, till exempel om det som ska b...
Vårdeffektiva lokaler - en pilotstudie i vårdrelaterade lokalnyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Parallellt pågår insamlingar av nyckeltal för vårdverksamheten. Genom att samköra dessa nyckeltal är det möjlig...
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systemperspektiv. Det gäller med andra ord att lyfta blicken från komponenter och delsystem till...
275 kr
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska fö...
275 kr
Trastguiden - en checklista
Denna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi. För att komma ig...
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt in...
Ta ett samlat grepp - om trygghet och säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och konsulten Johan Hermelin från Strategihuset AB tagit fram skriften Ta ett samlat gr...
Varutransporter på gles- och landsbygd
Denna skrift ger exempel på pågående eller genomförda projekt med samordnade transporter på lands- och glesbygd. Den innehåller också en sammanstäl...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla