Ämnen

Politisk styrning

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Urbaniseringens effekter
Utmaningar för minskande och växande kommuner
Urbaniseringens effekter är en sammanfattning av antologin ”Urbanisering – utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning" som tidigare givits ut av SKL. Skr...
Reglemente för styrelse och nämnder
Ett underlag för lokala bedömningar
Boken är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utfö...
Arbetsordning för fullmäktige
Ett underlag för lokala bedömningar
Boken är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utf...
Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten
I kommuner, regioner och landsting
Det här är en forskningsstudie som bygger på toppolitikers och chefstjänstemäns erfarenheter och lärdomar av att styra över blockgränserna, både i minoritet och majoritet. Vi har ett nytt politiskt ...
Debatt pågår!
Om styrning av offentligt finansierad verksamhet
Debatten om styrning av offentlig sektor och inte minst kommuner och landsting engagerar. Många menar att rådande styrformer inte möter dagens och morgondagens utmaningar och behov. Något som SKL:s ...
Vår tids stora samhällsomdaning
En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in med nya värderi...
Förändra radikalt
- gör annorlunda, billigare och bättre
Radikala förändringar är ett resultat av processer där man medvetet arbetar med att ifrågasätta och ändra sina perspektiv. Att involvera brukarna i processerna ...
Urbanisering
Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
I denna antologi riktas intresset mot de befolkningsförändringar som skett efter 1974 och vilka utmaningar dessa ger kommuner som växer och minskar i befolkning. Ambitionen är in...
När brukare och patienter blir medskapare
- En lönsam historia
Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av kommunala välfärdstjänster och hos patienter i hälso- och sjukvården är en aktuell fr...
Positionspapper - En innovationsvänlig offentlig verksamhet
Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi och förändrade krav från olika brukargrupper.Därtill...
Villkor för förtroendevalda
Ersättnings- och arbetsvillkor för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på aktuella ersättnings- och arbetsvillkor för de förtroendevalda i Sveriges ko...
Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting
Att styra och leda i minoritet- ledande politikers och tjänstemäns erfarenheter och lärdomar. Vi har ett nytt politiskt landskap efter valet 2014. Under mandatperioden ska 92 kommuner...
Analysstöd -att värdera information från uppföljning
Kommuner, landsting och regioner har ansvar för att säkra att beslutade välfärdstjänster genomförs med avsedd kvalitet, oavsett regiform. Uppföljning och kontroll av verksamhet är centrala aktivitet...
Internationell utblick
I Sverige har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet verkat för förbättrad psykisk hälsa och insatser för de som drabbas av psykisk ohälsa. I denna skr...
Program för uppföljning och insyn
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.
Ansvarsprövningen i fullmäktige
Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar fullmäktige om de ska få ansvarsfrihet eller inte.
Vad betyd...
Ansvaret som ledamot i nämnd
Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.
Det utgår, som exempel, från att nämnden arbetar med att producera och/eller erbjuda v...
Förändra radikalt
Svenska kommuner har en svår ekvation framför sig. Befolkningen blir äldre än någonsin tidigare och unga vuxna studerar allt längre. Samtidigt ökar allmänhetens förväntningar på service. Därför kräv...
Hur olika får det bli?
SKL:s programberedning "Hur olika får det bli?" diskuterar i sin slutrapport skillnader i kvalitet och service mellan kommunernas respektive landstingens verksamheter och när skillnaderna ...
En reflektionsbok om uppdraget som politisk ledare
En e-bok där flera ledande politiker medverkar i filmer och berättar om komplexa frågor i vardagen och hur de tänker kring sitt politiska ledarskap. Filmerna vävs samman med...
Barn och unga här, nu och framåt
Hur ser situationen för barn och unga ut i den kommun, landsting eller region där du verkar som politiker eller chef? Hur ser deras hälsa, utbildningsresultat, fritid och sociala tryg...
Ta ett samlat grepp - om trygghet och säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och konsulten Johan Hermelin från Strategihuset AB tagit fram skriften Ta ett samlat gr...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamhet...
Att äga tillsammans — Några idéer om ägarstyrning i delägda bolag
När kommuner och landsting vill samverka så används delägda bolag ofta som samverkansform. Samverkan sker med olika parter – tillsammans med andra kommuner och landsting, ...
Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten
Genom studier av styrdokument och intervjuer identifieras situationer där det finns skillnad mellan politiska beslut och verksamhet. Diskussion förs kring orsaker till skillnaderna och t&a...
Valfrihetssystem : erfarenheter från ett antal kommuner och landsting
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Ramböll i uppdrag att genomföra en inventering av hur ett antal kommuner och lands...
Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att genomföra en utvärdering av valfrihetssystem...
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram till sakliga och välgrundade slutsatser och bedömningar. Man ska kunna lita på revi...
Ett nytt tänk: öppna jämförelser i hälso- och sjukvårdens lednings-, styrnings- och kvalitetsarbete
Denna analysrapport initierades för att spegla hur fyra landsting arbetat med resultaten i Öppna jämförelser. De fyra landstingen är Jönköping, Kalmar, Norrbotten ...
Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem
Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av ko...
1  2  Nästa »  |  Visa alla