Ämnen

Politisk styrning

Sorteringsordning:
Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att genomföra en utvärdering av valfrihetssystem...
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram till sakliga och välgrundade slutsatser och bedömningar. Man ska kunna lita på revi...
Ett nytt tänk: öppna jämförelser i hälso- och sjukvårdens lednings-, styrnings- och kvalitetsarbete
Denna analysrapport initierades för att spegla hur fyra landsting arbetat med resultaten i Öppna jämförelser. De fyra landstingen är Jönköping, Kalmar, Norrbotten ...
Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem
Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av ko...
Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän
En tydligare fördelning av uppdragen och ett bättre samspel ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att få en effektiv styrning, ledning och en bättre d...
Landstings och regioners styrsystem i Sverige
Jämförelser är ett viktigt instrument för att exempelvis bedöma om en organisation är effektiv eller inte jämfört med andra. Tillgången på resursm...
Kommunala samverkansformer : avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, kommunalförbund
Samverkan mellan kommuner och landsting har på senare tid blivit allt vanligare. Samtidigt som kommunernas behov av samverkan ständigt ökar, så har lagstiftningen ändrats ...
283 kr
Kommunallagen med kommentarer och praxis : femte upplagan 2011
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010.Syftet med de...
Kommunallagen — 'Lagtexthäftet 2011'
Detta är den tolfte upplagan av Kommunallagen - ""lagtexthäftet"" - som innehåller 1991 års kommunallag (1991:900). Lagen trädde i kraft 1 januari 1992 och har sedan dess ...
Öka styrbarheten med en gemensam värdegrund : resultat från en studie i några kommuner och landsting
Många företag och organisationer har insett betydelsen av att arbeta med en gemensam värdegrund, så även i åtskilliga kommuner och landsting. Hur arbetar man konkret me...
Nya perspektiv på styrning och ledning : ledande förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting möts kring gemensamma utmaningar
Hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt och säkra att kommuner och landsting tillgodoser grupper i samhället med störst behov? Omvärlden och f&o...
Alternativa politiska organisationer : en studie om kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott
Hur kan vi stärka fullmäktige som uppdragsgivare och ansvarsprövare? Hur kan vi stärka helhetssynen på verksamhet och ekonomi? Hur kan vi göra uppdraget som förtr...
Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt....
« Föregående  1  2  Nästa »  |  Visa alla