Ämnen
Ekonomirapporten i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-067-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-067-2
Utgivningsdag:2014-04-29
Serie:ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten

April 2014
Info:
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. inom skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård. I vår gör vi fördjupade ana­lyser där vi försöker lära av historien för att skildra utvecklingen kommande år. Utöver demografin har vi några år med höga investeringsnivåer som medför ökade kostnader.

Vi räknar med att sektorns resultat kommer att bli ett överskott på cirka 10 mdkr 2014, vilket motsvarar 1,4 % som andel av skatter och bidrag. Resultatnivån minskar sedan successivt. För att nå ett resultat på drygt 8 mdkr år 2017, vilket motsvarar 1 % av skatter och bidrag, krävs att skatten höjs med 29 öre och att statsbidrags­nivån är 11 mdkr högre jämfört med idag.
Artnr:
7585-067-2
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
Ekonomirapporten, april 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, or...
100 kr
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr