Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av k...
KPP Psykiatri 2015
Mycket mer än kostnad per patient
Fokus i denna rapport ligger på den vuxenpsykiatriska vården för år 2015 och redovisar kostnader upp-delade i sluten- resp. öppenvård, kön, ålder och diagnosgrupp för de tolv landsting/regioner som ...
the Economy Report, October 2016
On Swedish Municipal and County Council Finances
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high level of refugee immigration and an increased birth rate. This affects services in municipalities and ...
Köp av verksamhet 2015
Kommuner, landsting och regioner 2006?2015
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2015 var större de första åren men har därefter planat ut. Utvecklingen ser dock ...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på den stora flyktinginvandringen och ett ökat barnafödande. Det påverkar verksamheter ...
The Economy Report, April 2016
– On Swedish Municipal and County Council Finances
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population, more schoolchildren and immigration is increasing sharply.
Central government is responsible for r...
Vad kostar verksamheten 2015?
– Kommunernas kostnadsutveckling 2010–2015
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. För analysen: vilka nyckeltal bör användas, hur systematisera och organisera jämf...
Kommuners och landstings pensionsskuld 2015
Ekonomi och hantering
Kommuner och landstings gamla pensionsskuld är ofta diskuterad inom både sektor och media. Den gamla skulden har börjat minska men en betydande ekonomisk belastning pga. utbetalningar kvarstår i dec...
Ekonomirapporten, april 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och landsting. Förutom en åldrande svensk befolkning och fler skolbarn ökar invandringen.
\...
Swedish health care from an international perspective
International comparison 2015
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) regularly publishes data for assessing quality and efficiency in sectors for which municipalities and county councils are responsible...
SKL:s makrobedömningar 2015
– En utvärdering
Fem gånger per år gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognoser av skatteunderlagets utveckling. Dessa prognoser är en produkt av förbundets makroekonomiska bedömningar. Att utvärdera dessa be...
KPP Psykiatri 2014 - Mycket mer än kostnad per patient
Exempel på analyser och jämförelser med KPP-Data
Rapporten visa på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården och redovisar kostnader uppdelade i sluten respektive öppen vård, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs in...
Finansiell analys i budget och årsredovisning
Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv
Att i årsbudgetar och i årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana text...
Äldreomsorgens kostnader
Historik och framtid
Under de senaste decennierna har antalet äldre ökat kraftigt. En minskad dödlighet i högre åldrar har medfört att ökningen har varit särskilt omfattande bland...
Beskrivning av KPP-databasen
Rapporten redovisar KPP-data i den somatiska slutna och öppna specialiserade somatiska vården för de 48 sjukhus som rapporterat data för år 2014. Redovisningarna av vården beskrivs i rapporten främs...
Koll på assistansen
En handledning för kommunens analys
Personlig assistans är en av kommunernas större verksamheter. Det har inte tidigare gjorts något mer omfattande försök att förklara skillnader i kostnader för utförande av assistans vare sig mellan ...
Köp av verksamhet 2014
Kommuner, landsting och regioner 2006-2014
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2014 var större de första åren, men har därefter planat ut. Utvecklingen skiljer ...
The Economy Report. October 2015
On Swedish Municipal and County Council Finances
There are several examples of targeted government grants creating rather than solving problems in the local government sector. This is particularly apparent in the area of school education. In this ...
Ekonomirapporten
Oktober 2015
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befo...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnad...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipalities and the situation for investments. We also try to explain the causes of the tax increases in re...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse - 2015
SKL publicerar regelbundet underlag för att värdera kvalitet och effektivitet i sektorer som kommuner och landsting ansvarar för. Här jämförs hälso- och sjukvå...
Ekonomirapporten
April 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, orsakerna till de senaste årens skattehöjningar i landstingen och deras utmaningar. Det finn...
Utvärdering av SKL:s makrobedömningar 2014
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fem gånger per år fram skattunderlagsprognoser. I denna rapport utvärderas de makroekonomiska bedömningar som utgjort grundval för dessa prognoser för år 20...
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challenges face municipalities to dimension various services. Continues to explain how and why healthcare co...
Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från enkätstudie
Den här rapporten ger en inblick i hur sociala investeringar ser ut i kommuner, landsting och regioner. Den tar upp hur många som arbetar med sociala investeringar och hur inriktningen p&#...
Signaler på ekonomisk obalans
Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.
Ekonomirapporten
December 2014
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet med att dimensionera olika verksamhetsområden de närmaste åren. Förklaring till ...
Kostnad per brukare - nyckeltalsjämförelser
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB bygger p&...
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla