Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Ersättningssystem i vårdval
Denna erfarenhetssamling är tänkt att vara en lättillgänglig samling av praktiska råd och tips för landsting som ska utforma ersättningssystem för vårdval i specialiserad vård.
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2013
Det är tid att lyfta arbetet med jämförelser till en nivå där publika databaser är en naturlig del. Rapporten beskriver övergripande kommunernas kostnadsutveckling och fokus flyttas till analys av n...
Mål och resultat
Vi lever i en tid där det blir allt vanligare att vi blir värderade och jämförda. SKL har inte minst bidragit till denna utveckling genom Öppna Jämförelser och gen...
The Economy Report. April 2014
We are in a period when our sector will have to deal with major demographic changes in schools, elderly care and healthcare. We present analyses of these areas and try to learn from history to be be...
Ekonomirapporten
April 2014
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. inom skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård. I vår gör vi fördjupade an...
Förutsättningar för innovation
Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?
Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. D...
Utvärdering av SKLs makrobedömningar för år 2013
Rapporten är en analys av Sveriges Kommuner och Landstings prognosprecision i de makroekonomiska prognoserna för år 2013. Den är framtagen inom ramen för priofrågan »Välfärdens långsiktiga finansier...
Prognoserna och samhällsekonomin
Rapporten är en beskrivning av hur Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med att ta fram förbundets makroekonomiska prognoser. Den är framtagen inom ramen för priofrågan ...
Upphandla bättre - Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna har tillsammans låtit utveckla en guide för upphandling av särskilt boende inom äldreomsorg...
Välfärdstjänsternas utveckling 1980–2012 – Ökande resurser och växande behov
Folk i allmänhet tycks tro att det satsas mindre och mindre på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. I själva verket är det tvärtom. Kommunerna,...
The Economy Report. October 2013
In 2013 non-recurring revenue from the AFA Försäkring insurance company is expected to contribute to positive net income for the sector. We expect a surplus of about SEK 10 billion, corresponding to...
Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting
Införandet av e-handel och e-fakturering ökar i kommuner och landsting. En enkätundersökning genomfördes under vintern/våren 2013 för att få mer exakta uppg...
Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006-2012
Sveriges kommuner, landsting och regioner upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen i...
Ekonomirapporten. Oktober 2013
År 2013 väntas engångsintäkter från AFA Försäkring bidra till ett positivt för sektorn. Vi räknar med ett överskott på cirka 10 miljarder krono...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2012. Kost...
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2012
Denna rapport, som beskriver kommunernas kostnadsutveckling mera övergripande, ersätter den gamla VKV. Vi tror att tiden är mogen för att lyfta arbetet med jämförelser ...
Koll på hemtjänsten?
Den här skriften är tänkt som en handledning för att stödja kommunerna i en analys av de viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader.
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik 2012
Sammanställning av uppgifter för 2012 avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för sjukgymnastik (nationell taxa).
The Economy Report. April 2013
The Economy Report. April 2013 - On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we dea...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - april 2013
”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi” är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den...
Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - omfattning och utveckling
Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat i snabb takt under det senaste decenniet. Nästan en halv miljon svenskar omfattas för närvarande av en sådan ...
RUR i praktiken - resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan anv&au...
På egna ben - förslag till en reformerad kommunal finansiering
Skattebasberedningens slutrapport, om hur kommunernas finansiering kan förändras på ett sätt som gör att utrymmet för det lokala självstyret och ansvarstagandet &...
Kommunal fastighetsskatt - tänkbara utformningar och kalklexempel
Underlagsrapport till Skattebasberedningen. Beredningen tillsattes i slutet av 1998 av Kommunförbundets styrelse för att se över finansieringen av kommunal verksamhet i framtiden.Idag...
Analysrapporten: november 2005 - produktivitet på andra villkor
I kommuner och landsting finns en mängd verksamheter som kräver hög kompetens och stort engagemang hos de anställda. Dagens personal är, i genomsnitt, både mer utbildad...
Gör sjukhusen framsteg? - skillnader i resurser och kvalitet
Utifrån KPP-data på sjukhus belyser rapporten hur kostnader för vårdtillfällen inom diagnosområdena fetmakirurgi, förlossningar, kejsarsnitt, hjärtinfarkt...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamhet...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011
Syftet med rapporten är dels att presentera några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senare illustreras med en fördjupad jämf&o...
Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare
En allt större andel kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument i sin uppföljning inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.SKL v...
L-Bas 2013
Detta är den femte versionen av L-Bas och den benämns L-Bas 2013; den andra som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.Bilaga 2 i PDF:en är reviderad 2013-01-10.

Kontoplanen u...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla